wybór

OGŁOSZENIE o wyborze oferty na sukcesywną dostawę artykułów biurowych, tuszy i tonerów

ZSDGiL.KR.271.03.2017                                                                                                                      Jarosław, 24.03.2017 r.                                                                                                                                                                                                   

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty

W związku z dokonaniem wyboru Wykonawcy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Wybór wykonawcy na sukcesywną dostawę artykułów biurowych, tuszy i tonerów dla Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu”, informuję, że w celu wykonania przedmiotowego zamówienia jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Nr 3 złożona przez:

Firma Handlowa ER-TEL s.c. 
 ul. Grucy 4
37-500 Jarosław

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie został wykluczony, a oferta złożona przez tego Wykonawcę spełnia wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym Zamawiającego i nie została odrzucona z postępowania. Oferta ta zawiera najniższą cenę realizacji zamówienia spośród ofert podlegających ocenie i została wybrana jako najkorzystniejsza dla Zamawiającego z uwagi na fakt, że jedynym kryterium oceny ofert była cena wykonania zamówienia.

Liczba złożonych ofert: 3
Uzasadnienie wyboru oferty: 
Kryterium wyboru ofert:
Cena: cena 100%

Koszt zamówienia: 5 553,33 zł brutto (słownie zł: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy 33/100).

ROZEZNANIE RYNKU na dostawę artykułów biurowych, tuszy i tonerów

ZSDGiL.KR.271.03.2017                                                                                 Jarosław, 16.03.2017r.

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE OFERTOWE 
z dnia 16.03.2017r
na dostawę artykułów biurowych, tuszy i tonerów
dla Zespołu Szkół 
Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych 
w Jarosławiu

 

Zapytanie

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia