RODO

RODO – Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu, ul. Św. Ducha 1, 37-500 Jarosław, tel: 16 621 32 82, e-mail: tdgdyr@tdgjar.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych  w Jarosławiu możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@tdgjar.edu.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
 • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 • zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 • umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 1. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania ograniczenia lub usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane  lub dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 1. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.