Konkurs „MAT – GEO”

ORGANIZACJA I REGULAMIN KONKURSU

 1. NAZWA KONKURSU:

Konkurs Matematyczno – Geograficzny „MAT – GEO”

 1. ORGANIZATORZY:

 • Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu we współpracy z dyrekcjami szkół, których uczniowie biorą udział w konkursie.

 • Koordynatorami konkursu są nauczyciele matematyki, geografii i informatyki: Irena Kud – Cużytek – przewodniczący, Daria Janusz, Jarosław Nowak, Anna Janusz, Marek Biały.

 1. CELE KONKURSU:

 • popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół podstawowych, mobilizowanie i motywowanie uzdolnionej młodzieży do rozwiązywania matematycznych problemów, a nauczycieli do twórczej pracy z uczniami o matematycznych i geograficznych zainteresowaniach,

 • przygotowanie młodych talentów do udziału w olimpiadach matematycznych, geograficznych,

 • kształtowanie u uczniów nawyków do rozwiązywania zadań matematycznych,

 • wprowadzenie uczestników konkursów w atmosferę matematycznej rywalizacji,

 • egzaminów i sprawdzianów matematycznej wiedzy,

 • diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania matematycznych talentów,

 • rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania geografią,

 • poszerzanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej,

 • upowszechnienie wiedzy o województwie podkarpackim.

 1. UCZESTNICY:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych (powiatu jarosławskiego i gminy Jarosław)

 1. ETAPY i PRZEBIEG KONKURSU:

Konkurs przebiega w dwóch etapach.

I ETAP (komputerowy)

 • Konkurs internetowy odbędzie się 10 stycznia 2020 roku o godz 10.00.

 • Uczestnik I etapu konkursu rozwiązuje test zawierający 30 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru (15 z matematyki oraz 15 z geografii).

 • Na rozwiązanie testu konkursowego przeznacza się 45 minut.

 • Podczas pracy z arkuszem konkursowym uczeń nie może korzystać z kalkulatora ani z innych pomocy.

 • Plik z rozwiązanymi zadaniami należy wysłać po zakończeniu konkursu do 10:50 na adres matematyka@tdgjar.edu.pl

 • Wyniki I etapu będzie można sprawdzić na stronie szkoły www.tdgjar.edu.pl.

II ETAP

 • 30 najlepszych osób uzyska prawo do uczestnictwa w etapie finałowym który odbędzie się w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu, ulica Św. Ducha 1 37-500 Jarosław.

 • Konkurs odbędzie się 7 lutego 2020 roku o godz.10.00.

 • Uczestnik II etapu konkursu rozwiązuje 4 zadania otwarte z matematyki oraz 4 zadania z geografii (zadania otwarte i zamknięte)

 • Podczas pracy z arkuszem konkursowym uczeń nie może korzystać z kalkulatora ani innych pomocy.

 • Na rozwiązanie zadań otwartych przeznacza się 90 minut, nie włączając czasu na sprawy organizacyjne.

 • Czas przeznaczony na sprawy organizacyjne nie jest wliczany do czasu pracy z testem konkursowym.

 • Po sprawdzeniu prac konkursowych przez Komisję Szkolną, dyrektor szkoły informuje uczestników o uzyskanych wynikach (tego samego dnia).

 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w Regulaminie Konkursu.

 1. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z MATEMATYKI

Treści występujące w podstawie programowej oraz:

 • podzielność w zbiorze liczb naturalnych i całkowitych,

 • działania w zbiorze licz R, własności liczb pierwszych i złożonych

 • wartość bezwzględna i jej własności,

 • równania, nierówności, układy równań z jedną lub dwiema niewiadomymi (dające się sprowadzić do pierwszego stopnia),

 • własności figur, podstawowe twierdzenia planimetrii,

 • własności funkcji jednej zmiennej, równania i nierówności w zbiorze liczb całkowitych,

 • równania stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi o rozwiązaniach całkowitych,

 • wzory skróconego mnożenia.

 1. ZARKES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z GEOGRAFII

Uczniowie szkół podstawowych biorący udział w konkursie powinni wykazać się znajomością wybranych zagadnień podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z geografii, znajomością zagadnień dotyczących województwa podkarpackiego.

Wymagania szczegółowe:

 1. Obliczenia geograficzne:

Uczestnik konkursu oblicza – odległość oraz powierzchnie na mapie i w rzeczywistości, wysokość górowania gwiazd nad horyzontem w dniach przesileń i równonocy, czas strefowy, miejscowy i urzędowy, rozciągłość równoleżnikową i południkową, współrzędne geograficzne na podstawie wysokości Słońca nad horyzontem i czasu, zmianę temperatury powietrza wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza.

 1. Znajomość województwa podkarpackiego:

Uczestnik konkursu lokalizuje na mapie i rozpoznaje na podstawie opisu:

 • mezoregiony – Płaskowyż Tarnogrodzki, Płaskowyż Kolbuszowski, Równina Tarnobrzeska, Pradolina Podkarpacka, Dolina Dolnego Sanu, Przedgórze Rzeszowskie, Pogórze Ciężkowickie, Pogórze Strzyżowskie, Pogórze Dynowskie, Pogórze Przemyskie, Płaskowyż Chyrowski, Bieszczady Zachodnie, Góry Sanocko – Turczańskie, Beskid Niski, Doły Jasielsko – Sanockie, Roztocze Wschodnie

 • rzeki: Wisła, Wisłoka, Wisłok, San, Strwiąż, Ropa, Solinka, Tanew, Lubaczówka, Osława, Jasiołka, Łęg, Wiar, Mleczka

 • formy ochrony przyrody w województwie podkarpackim: Bieszczadzki Park Narodowy, Magurski Park Narodowy, Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy, Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Doliny Sanu, Park Krajobrazowy Gór Słonnych, Jaśliski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego

 • atrakcje turystyczne miejscowości: Chłopice, Chotyniec, Jarosław, Jodłówka, Młyny, Pruchnik, Surochów, Tuligłowy, Wysocko, Kańczuga, Krzeczowice, Nowosielce, Przeworsk, Rudka, Sieniawa, Zarzecze.

ZALECANA LITERATURA

 • Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z zakresu geografii na poziomie dotychczasowego gimnazjum.

 

 • Atlasy Geograficzne świata i Polski wydawnictw: PPWK, Nowa Era, Demart.

  • Flis J., Szkolny słownik geograficzny, WSiP, Warszaw (dowolne wydanie).

  • Kondracki J., Geografia Regionalna Polski, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 2002

  • Kondracki J., Geografia fizyczna Polski, Państw. Wydaw. Naukowe, Warszawa, 1978

  • Kanon Krajoznawczy Województwa Podkarpackiego, pod red: Z. Cebuli, M. Jarosińskiej, A. Karczmarzewskiego, S. Polańskiego, A. Wesół, PTTK Rzeszów, 2017.

  Strony internetowe, m.in.:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie – http://rzeszow.rdos.gov.pl/

  • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody – http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/

  • Państwowy Instytut Geologiczny – https://www.pgi.gov.pl/

  • Geoportal Krajowy – http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/

  • Geoportal Państwowej Służby Hydrogeologicznej – http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/

   

  1. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW

  Szkoła zgłasza kandydatów drogą mailową sekretariat@tdgjar.edu.pl lub pocztową do dnia 20 grudnia 2019 roku. Karta zgłoszenia uczestnictwa w załączniku.

  1. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEJ KOMISJI KONKURSU:

  • opracowanie regulaminu konkursu,

  • udzielanie uczniom oraz nauczycielom informacji o organizacji, terminach i zasadach udziału w konkursie

  • powołanie zespołu oceniającego,

  • przygotowanie zadań i szkiców rozwiązań,

  • opracowanie kryterium oceny rozwiązań zadań,

  • zorganizowanie I, II etapu konkursu,

  • powołanie zespołu oceniającego zadania,

  • wyłonienie laureatów i wyróżnionych w konkursie,

  • prowadzenie dokumentacji.

  1. UWAGI KOŃCOWE

  • Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia wyrażają zgodę/oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów realizacji konkursu, opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz zdjęć z przeprowadzonego konkursu na stronie internetowej organizatora oraz klauzulę RODO. (załącznik nr.2)

  • Oświadczenie oraz klauzurę RODO wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie należy wysłać na adres organizatora.

  • Nauczyciele mogą przesłać na adres e-mail organizatora zdjęcia z przeprowadzonego konkursu i tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji konkursu oraz na publikację swojego imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły na w/w stronie internetowej.

  • Dodatkowe informacje dotyczące konkursu będą na bieżąco umieszczane na stronie www.tdgjar.edu.pl w zakładce KONKURS MAT- GEO.

  • Pytania oraz uwagi należy kierować na adres: matematyka@tdgjar.edu.pl

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA DO I EDYCJI KONKURSU MATEMATYCZNEGO – GEOGRAFICZNEGO

  MAT – GEO”

  Nauczycielu! Kartę zgłoszenia uzupełnij drukowanymi literami, jeżeli będziesz ją wypełniał ręcznie.

  Lp.

  Imię i nazwisko ucznia

  Klasa

  Imię i nazwiska nauczyciela prowadzącego oddział

  E-mail nauczyciela prowadzącego oddział

           
           
           
           
           
           
           

  Nazwa szkoły

   

  Adres szkoły

   

  E-mail szkoły

   

  Telefon szkoły

   

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  I EDYCJI KONKURSU MATEMATYCZNEGO-GEOGRAFICZNEGO „MAT – GEO”

  Wypełnia opiekun dziecka – niepełnoletniego uczestnika konkursu.

  OŚWIADCZENIE

  Ja, ………………………………………………………………………………………………,

  (imię i nazwisko opiekuna)

  Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym………………………………………………,

  (imię i nazwisko dziecka)

  Zapoznałem/am się z treścią oraz akceptuję Regulamin I Edycji Konkurs Matematycznego-Geograficznego „MAT – GEO” organizowanego przez Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych im. A. Witkowskiego w Jarosławiu (dalej „ZSDGiL”), wyrażam zgodę na wzięcie udziału w w/w konkursie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

  …………………………………………………………………………………………………

  (imię i nazwisko dziecka)

  (Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
  z 04.05.2016, str.1.), dalej „RODO”) w celach związanych z ww. konkursem.

  Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka …………………………………………………………………………………………………………..

  (imię i nazwisko dziecka)

  utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii
  i dokumentacji filmowej) przez ZSDGiL w Jarosławiu na potrzeby konkursu matematycznego.

  Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb konkursu wizerunek mojego dziecka……………………………………………………………

  (imię i nazwisko dziecka)

  może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania
  i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.

  Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
  w Internecie (w tym na stronie ZSDGiL oraz portalach społecznościowych Facebook, itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

  Wizerunek mojego dziecka ………………………………………………………………………………………….

  (imię i nazwisko dziecka)

  nie może być użyty w formie lub publikacji dla niego obraźliwej lub naruszać w inny sposób jego dobra osobiste.

  ………………………………………………………………………………….

  (Data i czytelny podpis Opiekuna)

  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
  z 04.05.2016, str.1.), dalej „RODO”, informuję, że:

  1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Drogowo Geodezyjnych
  i Licealnych im. A. Witkowskiego w Jarosławiu, ul. Św. Ducha 1.

  3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów organizacji przeprowadzenia konkursu oraz poprzez opublikowanie informacji o konkursie w mediach, Internecie, na portalach społecznościowych, materiałach promocyjnych i informacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 oraz na podstawie właściwych przepisów prawa.

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz umów przetwarzania danych zawartych przez Administratora.

  5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r, Nr 14 poz.67).

  6. Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

  7.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, a gdy przetwarzanie danych oparte jest wyłączenia na Pani/Pana zgodzie do jej cofnięcia w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  8.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9.W odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  10.Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

  ……………………………………………………………

  (Data i czytelny podpis Opiekuna)