Konkurs „MAT – GEO”

ORGANIZACJA I REGULAMIN KONKURSU

 1. NAZWA KONKURSU:

Konkurs Matematyczno – Geograficzny „MAT – GEO”

 1. ORGANIZATORZY:

 • Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu we współpracy z dyrekcjami szkół, których uczniowie biorą udział w konkursie.

 • Koordynatorami konkursu są nauczyciele matematyki, geografii i informatyki: Irena Kud – Cużytek – przewodniczący, Daria Janusz, Jarosław Nowak, Anna Janusz, Marek Biały.

 1. CELE KONKURSU:

 • popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół podstawowych, mobilizowanie i motywowanie uzdolnionej młodzieży do rozwiązywania matematycznych problemów, a nauczycieli do twórczej pracy z uczniami o matematycznych i geograficznych zainteresowaniach,

 • przygotowanie młodych talentów do udziału w olimpiadach matematycznych, geograficznych,

 • kształtowanie u uczniów nawyków do rozwiązywania zadań matematycznych,

 • wprowadzenie uczestników konkursów w atmosferę matematycznej rywalizacji,

 • egzaminów i sprawdzianów matematycznej wiedzy,

 • diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania matematycznych talentów,

 • rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania geografią,

 • poszerzanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej,

 • upowszechnienie wiedzy o województwie podkarpackim.

 1. UCZESTNICY:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych (powiatu jarosławskiego i gminy Jarosław)

 1. ETAPY i PRZEBIEG KONKURSU:

Konkurs przebiega w dwóch etapach.

I ETAP (komputerowy)

 • Konkurs internetowy odbędzie się 10 stycznia 2020 roku o godz 10.00.

 • Uczestnik I etapu konkursu rozwiązuje test zawierający 30 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru (15 z matematyki oraz 15 z geografii).

 • Na rozwiązanie testu konkursowego przeznacza się 45 minut.

 • Podczas pracy z arkuszem konkursowym uczeń nie może korzystać z kalkulatora ani z innych pomocy.

 • Plik z rozwiązanymi zadaniami należy wysłać po zakończeniu konkursu do 10:50 na adres matematyka@tdgjar.edu.pl

 • Wyniki I etapu będzie można sprawdzić na stronie szkoły www.tdgjar.edu.pl.

II ETAP

 • 30 najlepszych osób uzyska prawo do uczestnictwa w etapie finałowym który odbędzie się w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu, ulica Św. Ducha 1 37-500 Jarosław.

 • Konkurs odbędzie się 7 lutego 2020 roku o godz.10.00.

 • Uczestnik II etapu konkursu rozwiązuje 4 zadania otwarte z matematyki oraz 4 zadania z geografii (zadania otwarte i zamknięte)

 • Podczas pracy z arkuszem konkursowym uczeń nie może korzystać z kalkulatora ani innych pomocy.

 • Na rozwiązanie zadań otwartych przeznacza się 90 minut, nie włączając czasu na sprawy organizacyjne.

 • Czas przeznaczony na sprawy organizacyjne nie jest wliczany do czasu pracy z testem konkursowym.

 • Po sprawdzeniu prac konkursowych przez Komisję Szkolną, dyrektor szkoły informuje uczestników o uzyskanych wynikach (tego samego dnia).

 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w Regulaminie Konkursu.

 1. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z MATEMATYKI

Treści występujące w podstawie programowej oraz:

 • podzielność w zbiorze liczb naturalnych i całkowitych,

 • działania w zbiorze licz R, własności liczb pierwszych i złożonych

 • wartość bezwzględna i jej własności,

 • równania, nierówności, układy równań z jedną lub dwiema niewiadomymi (dające się sprowadzić do pierwszego stopnia),

 • własności figur, podstawowe twierdzenia planimetrii,

 • własności funkcji jednej zmiennej, równania i nierówności w zbiorze liczb całkowitych,

 • równania stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi o rozwiązaniach całkowitych,

 • wzory skróconego mnożenia.

 1. ZARKES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z GEOGRAFII

Uczniowie szkół podstawowych biorący udział w konkursie powinni wykazać się znajomością wybranych zagadnień podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z geografii, znajomością zagadnień dotyczących województwa podkarpackiego.

Wymagania szczegółowe:

 1. Obliczenia geograficzne:

Uczestnik konkursu oblicza – odległość oraz powierzchnie na mapie i w rzeczywistości, wysokość górowania gwiazd nad horyzontem w dniach przesileń i równonocy, czas strefowy, miejscowy i urzędowy, rozciągłość równoleżnikową i południkową, współrzędne geograficzne na podstawie wysokości Słońca nad horyzontem i czasu, zmianę temperatury powietrza wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza.

 1. Znajomość województwa podkarpackiego:

Uczestnik konkursu lokalizuje na mapie i rozpoznaje na podstawie opisu:

 • mezoregiony – Płaskowyż Tarnogrodzki, Płaskowyż Kolbuszowski, Równina Tarnobrzeska, Pradolina Podkarpacka, Dolina Dolnego Sanu, Przedgórze Rzeszowskie, Pogórze Ciężkowickie, Pogórze Strzyżowskie, Pogórze Dynowskie, Pogórze Przemyskie, Płaskowyż Chyrowski, Bieszczady Zachodnie, Góry Sanocko – Turczańskie, Beskid Niski, Doły Jasielsko – Sanockie, Roztocze Wschodnie

 • rzeki: Wisła, Wisłoka, Wisłok, San, Strwiąż, Ropa, Solinka, Tanew, Lubaczówka, Osława, Jasiołka, Łęg, Wiar, Mleczka

 • formy ochrony przyrody w województwie podkarpackim: Bieszczadzki Park Narodowy, Magurski Park Narodowy, Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy, Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Doliny Sanu, Park Krajobrazowy Gór Słonnych, Jaśliski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego

 • atrakcje turystyczne miejscowości: Chłopice, Chotyniec, Jarosław, Jodłówka, Młyny, Pruchnik, Surochów, Tuligłowy, Wysocko, Kańczuga, Krzeczowice, Nowosielce, Przeworsk, Rudka, Sieniawa, Zarzecze.

ZALECANA LITERATURA

 • Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z zakresu geografii na poziomie dotychczasowego gimnazjum.

 

 • Atlasy Geograficzne świata i Polski wydawnictw: PPWK, Nowa Era, Demart.

  • Flis J., Szkolny słownik geograficzny, WSiP, Warszaw (dowolne wydanie).

  • Kondracki J., Geografia Regionalna Polski, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 2002

  • Kondracki J., Geografia fizyczna Polski, Państw. Wydaw. Naukowe, Warszawa, 1978

  • Kanon Krajoznawczy Województwa Podkarpackiego, pod red: Z. Cebuli, M. Jarosińskiej, A. Karczmarzewskiego, S. Polańskiego, A. Wesół, PTTK Rzeszów, 2017.

  Strony internetowe, m.in.:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie – http://rzeszow.rdos.gov.pl/

  • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody – http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/

  • Państwowy Instytut Geologiczny – https://www.pgi.gov.pl/

  • Geoportal Krajowy – http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/

  • Geoportal Państwowej Służby Hydrogeologicznej – http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/

   

  1. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW

  Szkoła zgłasza kandydatów drogą mailową sekretariat@tdgjar.edu.pl lub pocztową do dnia 20 grudnia 2019 roku. Karta zgłoszenia uczestnictwa w załączniku.

  1. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEJ KOMISJI KONKURSU:

  • opracowanie regulaminu konkursu,

  • udzielanie uczniom oraz nauczycielom informacji o organizacji, terminach i zasadach udziału w konkursie

  • powołanie zespołu oceniającego,

  • przygotowanie zadań i szkiców rozwiązań,

  • opracowanie kryterium oceny rozwiązań zadań,

  • zorganizowanie I, II etapu konkursu,

  • powołanie zespołu oceniającego zadania,

  • wyłonienie laureatów i wyróżnionych w konkursie,

  • prowadzenie dokumentacji.

  1. UWAGI KOŃCOWE

  • Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia wyrażają zgodę/oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów realizacji konkursu, opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz zdjęć z przeprowadzonego konkursu na stronie internetowej organizatora oraz klauzulę RODO. (załącznik nr.2)

  • Oświadczenie oraz klauzurę RODO wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie należy wysłać na adres organizatora.

  • Nauczyciele mogą przesłać na adres e-mail organizatora zdjęcia z przeprowadzonego konkursu i tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji konkursu oraz na publikację swojego imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły na w/w stronie internetowej.

  • Dodatkowe informacje dotyczące konkursu będą na bieżąco umieszczane na stronie www.tdgjar.edu.pl w zakładce KONKURS MAT- GEO.

  • Pytania oraz uwagi należy kierować na adres: matematyka@tdgjar.edu.pl

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA DO I EDYCJI KONKURSU MATEMATYCZNEGO – GEOGRAFICZNEGO

  MAT – GEO”

  Nauczycielu! Kartę zgłoszenia uzupełnij drukowanymi literami, jeżeli będziesz ją wypełniał ręcznie.

  Lp.

  Imię i nazwisko ucznia

  Klasa

  Imię i nazwiska nauczyciela prowadzącego oddział

  E-mail nauczyciela prowadzącego oddział

           
           
           
           
           
           
           

  Nazwa szkoły

   

  Adres szkoły

   

  E-mail szkoły

   

  Telefon szkoły

   

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  I EDYCJI KONKURSU MATEMATYCZNEGO-GEOGRAFICZNEGO „MAT – GEO”

  Wypełnia opiekun dziecka – niepełnoletniego uczestnika konkursu.

  OŚWIADCZENIE

  Ja, ………………………………………………………………………………………………,

  (imię i nazwisko opiekuna)

  Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym………………………………………………,

  (imię i nazwisko dziecka)

  Zapoznałem/am się z treścią oraz akceptuję Regulamin I Edycji Konkurs Matematycznego-Geograficznego „MAT – GEO” organizowanego przez Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych im. A. Witkowskiego w Jarosławiu (dalej „ZSDGiL”), wyrażam zgodę na wzięcie udziału w w/w konkursie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

  …………………………………………………………………………………………………

  (imię i nazwisko dziecka)

  (Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
  z 04.05.2016, str.1.), dalej „RODO”) w celach związanych z ww. konkursem.

  Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka …………………………………………………………………………………………………………..

  (imię i nazwisko dziecka)

  utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii
  i dokumentacji filmowej) przez ZSDGiL w Jarosławiu na potrzeby konkursu matematycznego.

  Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb konkursu wizerunek mojego dziecka……………………………………………………………

  (imię i nazwisko dziecka)

  może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania
  i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.

  Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
  w Internecie (w tym na stronie ZSDGiL oraz portalach społecznościowych Facebook, itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

  Wizerunek mojego dziecka ………………………………………………………………………………………….

  (imię i nazwisko dziecka)

  nie może być użyty w formie lub publikacji dla niego obraźliwej lub naruszać w inny sposób jego dobra osobiste.

  ………………………………………………………………………………….

  (Data i czytelny podpis Opiekuna)

  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
  z 04.05.2016, str.1.), dalej „RODO”, informuję, że:

  1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Drogowo Geodezyjnych
  i Licealnych im. A. Witkowskiego w Jarosławiu, ul. Św. Ducha 1.

  3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów organizacji przeprowadzenia konkursu oraz poprzez opublikowanie informacji o konkursie w mediach, Internecie, na portalach społecznościowych, materiałach promocyjnych i informacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 oraz na podstawie właściwych przepisów prawa.

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz umów przetwarzania danych zawartych przez Administratora.

  5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r, Nr 14 poz.67).

  6. Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

  7.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, a gdy przetwarzanie danych oparte jest wyłączenia na Pani/Pana zgodzie do jej cofnięcia w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  8.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9.W odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  10.Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

  ……………………………………………………………

  (Data i czytelny podpis Opiekuna)

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support