Matematyka okiem fotografa

ORGANIZACJA I REGULAMIN KONKURSU

 

 1. NAZWA KONKURSU

                                 MATEMATYKA OKIEM FOTOGRAFA

 1. ORGANIZATORZY
 • Organizatorem konkursu Matematyka okiem fotografa nazywanego dalej konkursem jest Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu
 • Koordynatorami konkursu są nauczyciele: Ewelina Buksa, Magdalena Szramik

III. CELE KONKURSU

 • Rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką
 • Zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki
 • Rozwijanie pasji fotograficznej
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się prawidłową terminologią matematyczną
 1. UCZESTNICY
 • Konkurs ma charakter indywidualny
 • Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Drogowo – Geodezyjnych
  i Licealnych w Jarosławiu, którzy potrafią spojrzeć na matematykę oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii.
 •  
 1. PRZEBIEG KONKURSU
 • Konkurs jest jednoetapowy
 • Udział w konkursie jest bezpłatny
 • Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 zdjęcia.
 • Zalecana rozdzielczość zdjęć 300 dpi.
 • Dopuszcza się drobny retusz
 • Elementy brane pod uwagę przy ocenie zdjęć: jakość, technika wykonania zdjęcia, kreatywność, opis poprawny pod względem merytorycznym
 • Zgłoszenie do konkursu polega na przesłaniu plików fotograficznych wraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (zał. 1) na adres e – mail: matematykazsdgil@gmail.com
 • Podpisane oświadczenia (zał. 2) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: matematykazsdgil@gmail.com
 • Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza jednocześnie, że zapoznał się
  z regulaminem konkursu i jest wyłącznym autorem nadesłanych zdjęć i przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie majątkowe i osobiste zdjęć
 • Na fotografiach nie mogą być umieszczone wizerunki osób
 • Nie należy umieszczać opisu na zdjęciu, opis należy wpisać w formularzu (zał. 1)
 • Termin nadsyłania zdjęć upływa 26 maja 2024 r.
 • Autorzy zdjęć wyrażają zgodę na publikację prac przez organizatora konkursu
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie konkursu oraz podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem.

 

 1. FINAŁ KONKURSU
 • Spośród uczestników konkursu jury wybierze laureatów
 • Nadesłane fotografie zostaną opublikowane na stronie tdgjar.edu.pl
  i  szkolnej stronie Facebook, bez podania danych osobowych autorów
 • Nagrodzone fotografie zostaną opublikowane na stronie tdgjar.edu.pl
  i  szkolnej stronie Facebook z podaniem danych osobowych autorów
 • Dla autorów nagrodzonych prac przewidziane są nagrody
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie tdgjar.edu.pl

oraz szkolnej stronie Facebook

 • Wręczenie nagród odbędzie się na terenie ZSDGiL w ustalonym przez organizatorów dniu
 • Decyzja jury jest ostateczna i nie przewiduje się możliwości odwołania od niej.

VII.  ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

 • Opracowanie regulaminu konkursu
 • Udzielanie uczniom oraz nauczycielom informacji o organizacji, terminach i zasadach udziału w konkursie
 • Ocena formalna przesłanych zdjęć i ich opisów
 • Powołanie zespołu wyłaniającego laureatów
 • Ogłoszenie wyników konkursu
 • Prowadzenie dokumentacji.

VIII. UWAGI KOŃCOWE

 • Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia wyrażają zgodę/oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów realizacji konkursu, opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz zdjęć z przeprowadzonego konkursu na stronie internetowej organizatora oraz klauzulę RODO. (załącznik nr 2)
 • Oświadczenie oraz klauzurę RODO wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie należy dostarczyć do organizatora.
 • Dodatkowe informacje dotyczące konkursu będą na bieżąco umieszczane na stronie tdgjar.edu.pl
 • Pytania oraz uwagi należy kierować na adres e-mail: matematykazsdgil@gmail.com
 • Administratorem danych osobowych Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych
  i Licealnych im. Augusta Witkowskiego, ul. Świętego Ducha 1 , 37-500 Jarosław

 

ZAŁĄCZNIKI