Matematyka okiem fotografa

ORGANIZACJA I REGULAMIN KONKURSUI. NAZWA KONKURSU

MATEMATYKA OKIEM FOTOGRAFA

II. ORGANIZATORZY

 • Organizatorem konkursu Matematyka okiem fotografa nazywanego dalej konkursem jest Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu

 • Koordynatorami konkursu są nauczyciele: Ewelina Buksa – przewodniczący, Magdalena Szramik, Anna Wróbel.

III. CELE KONKURSU

 • Rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką

 • Zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki

 • Rozwijanie pasji fotograficznej

 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się prawidłową terminologią matematyczną

IV. UCZESTNICY

 • Konkurs ma charakter indywidualny

 • Konkurs jest skierowany do uczniów, którzy potrafią spojrzeć na matematykę oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 8 szkół podstawowych

 • Każdy uczeń powinien mieć opiekuna – nauczyciela matematyki z ramienia swojej szkoły

V. PRZEBIEG KONKURSU

 • Konkurs jest jednoetapowy

 • Udział w konkursie jest bezpłatny

 • Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 zdjęcia.

 • Zalecana rozdzielczość zdjęć 300 dpi.

 • Dopuszcza się drobny retusz

 • Elementy brane pod uwagę przy ocenie zdjęć: jakość, technika wykonania zdjęcia, kreatywność, opis poprawny pod względem merytorycznym

 • Zgłoszenie do konkursu polega na przesłaniu plików fotograficznych wraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (zał. 1) na adres e – mail: matematyka.okiem.fotografa@gmail.com

 • Podpisane oświadczenia (zał. 2) można dostarczyć osobiście albo przesłać listownie na adres organizatora Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych, ul. Św. Ducha, 37-500 Jarosław lub drogą elektroniczną na adres e-mail: matematyka.okiem.fotografa@gmail.com

 • Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza jednocześnie, że zapoznał się
  z regulaminem konkursu i jest wyłącznym autorem nadesłanych zdjęć i przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie majątkowe i osobiste zdjęć

 • Na fotografiach nie mogą być umieszczone wizerunki osób

 • Nie należy umieszczać opisu na zdjęciu, opis należy wpisać w formularzu (zał. 1)

 • Termin nadsyłania zdjęć upływa 9 kwietnia 2021 r.

 • Autorzy zdjęć wyrażają zgodę na publikację prac przez organizatora konkursu

 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie konkursu oraz podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem.

VI. FINAŁ KONKURSU

 • Spośród uczestników konkursu jury wybierze laureatów

 • Nadesłane fotografie zostaną opublikowane na stronie www.tdgjar.edu.pl i szkolnej stronie Facebook, bez podania danych osobowych autorów

 • Nagrodzone fotografie zostaną opublikowane na stronie www.tdgjar.edu.pl i szkolnej stronie Facebook z podaniem danych osobowych autorów

 • Dla autorów nagrodzonych prac przewidziane są nagrody

 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.tdgjar.edu.pl oraz szkolnej stronie Facebook

 • Każda osoba nagrodzona zostanie poinformowana dodatkowo drogą telefoniczną lub e – mailową

 • Wręczenie nagród odbędzie się na terenie ZSDGiL w ustalonym przez organizatorów dniu

 • Osoby nagrodzone przyjeżdżają po odbiór nagród na koszt własny

 • Decyzja jury jest ostateczna i nie przewiduje się możliwości odwołania od niej.

VII. ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

 • Opracowanie regulaminu konkursu

 • Udzielanie uczniom oraz nauczycielom informacji o organizacji, terminach i zasadach udziału w konkursie

 • Ocena formalna przesłanych zdjęć i ich opisów

 • Powołanie zespołu wyłaniającego laureatów

 • Ogłoszenie wyników konkursu

 • Prowadzenie dokumentacji.

VIII. UWAGI KOŃCOWE

 • Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia wyrażają zgodę/oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów realizacji Konkursu, opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz zdjęć z przeprowadzonego Konkursu na stronie internetowej organizatora oraz klauzulę RODO. (załącznik nr 2)

 • Oświadczenie oraz klauzurę RODO wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie należy wysłać na adres organizatora.

 • Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu będą na bieżąco umieszczane na stronie www.tdgjar.edu.pl w zakładce Dla kandydata

 • Pytania oraz uwagi należy kierować na adres e-mail: matematyka.okiem.fotografa@gmail.com

 • Administratorem danych osobowych Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych
  i Licealnych im. Augusta Witkowskiego, ul. Świętego Ducha 1 , 37-500 Jarosław.

 

ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2