Ogłoszenie o rekrutacji 2

Uwaga – przedłużenie terminu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowa Agencja Programu POWER zakwalifikowała do dofinansowania projekt pod nazwą :

Mobilność uczniów i kadry w ramach kształcenia zawodowego w ZSDGiL ”.

Grupa 21 uczniów na praktyki zagraniczne zostanie wyłoniona w drodze rekrutacji.
O wyborze uczniów decydują: osiągnięte wyniki w nauce, zachowaniu, zaangażowanie w życie szkoły, działalność pozaszkolna, wolontariat.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest otrzymanie oceny co najmniej „ dobry” z zachowania za poprzedni semestr oraz średniej ocen nie mniejszej niż 3,6.

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania jest wypełnienie specjalnego druku pobranego ze strony internetowej naszej szkoły -podpisanie go przez rodziców oraz wychowawcę klasy i złożenie go w sekretariacie ZSDGiL.

Informujemy, że termin złożenia wniosków upływa dnia: 16 kwietnia o godzinie 12.00.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych oraz weryfikacji formularzy rekrutacyjnych Komisja przedstawi listę uczniów , którzy zostali zakwalifikowani do udziału w praktyce oraz listę rezerwową.

Każdy uczeń , który nie został zakwalifikowany do udziału w praktyce może w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji odwołać się do Dyrektora Szkoły od podanych wyników kwalifikacji.

* Z uwagi na naukę w trybie zdalnym, Wychowawcy podpisują formularze po ich złożeniu w sekretariacie szkoły.

Koordynator: Wiesław Fołta

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych

im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu

Projekt: „Mobilność osób uczących się w kadry w ramach kształcenia zawodowego z ZSDGiL

Nr: 2020-1-PL01-KA102-080682