Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. A. Witkowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony http://checkers.eiii.eu, z którego wynika, że strona podmiotowa Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnym im. A. Witkowskiego w Jarosławiu spełnia wymagania w 97,60%.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

– filmy i materiały opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 

– niektóre dokumenty nietekstowe (fotografie, grafiki, rysunki) nie posiadają tekstu alternatywnego, 

– nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze, 

– strona zawiera linki do nagrań audio/video, zamieszczonych na platformie youtube, dla nagrań brak napisów rozszerzonych oraz alternatywy w postaci tekstu, 

– strona zawiera materiały w postaci skanów dokumentów – w formie plików pdf lub graficznych, przekazanych do publikacji przez podmioty zewnętrzne na podstawie przepisów prawa. Treści te nie zostały wytworzone ani nabyte przez Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjny i Licealnych im. A. Witkowskiego w Jarosławiu,

– strona zawiera materiały w postaci skanów dokumentów  – w formie plików pdf lub graficznych,   wytworzonych przez Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjny i Licealnych im. A. Witkowskiego w Jarosławiu, opublikowanych na podstawie przepisów prawa,

– zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, 

– brak możliwości odsłuchania opublikowanych treści, 

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Pan Mariusz, Pan Wojciech
 • E-mail: sekretariat@tdgjar.edu.pl
 • Telefon: 16 621 32 82

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

„Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego, ul. Św. Ducha 1, 37-500 Jarosław.
Szkoła mieści się w dwóch budynkach: budynek główny i budynek sali gimnastycznej, połączone ze sobą na poziomie parteru.
Szkoła posiada wejście główne od ul. Św. Ducha (strona południowa), wejście od strony parkingu (strona wschodnia) tylko dla pracowników szkoły oraz gości. Trzecie wejście do sali gimnastycznej od strony parkingu posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. W sekretariacie szkoły znajduje się monitoring obejmujący wejścia do szkoły, teren wokół szkoły, korytarze oraz szatnie.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku głównym szkoły znajdują się 4 kondygnacje oraz piwnice z szatniami dla uczniów, do których prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind. W budynku sali gimnastycznej dostępne dla osób niepełnosprawnych są: korytarz, sala gimnastyczna oraz przystosowana toaleta.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami indukcyjnymi itp.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do szkoły można wejść z psem przewodnikiem/asystującym.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.