Wyniki rekrutacji

Jarosław, dn. 21.04.2021r.

Protokół z rekrutacji uczniów do projektu

2020-1-PL01-KA102-080682

TYTUŁ: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
w ZSDGiL

Szkolna Komisja programu POWER w składzie:

 1. mgr inż. Wiesław Fołta – przewodniczący Komisji koordynator projektu

 2. mgr inż. Barbara Świątek – nauczyciel przedmiotów zawodowych

 3. mgr inż. Łukasz Woźniak – nauczyciel przedmiotów zawodowych

 4. mgr Elżbieta Gruca-Drążek – nauczyciel języka angielskiego

 5. mgr inż. Aleksandra Hołowacz – nauczyciel języka angielskiego

 6. mgr Bernadetta Pajda – pedagog szkolny

 7. Jadwiga Madejowska – higienistka szkolna

Przy wyborze uczestników zastosowano następujące kryteria:

– zachowanie : min. dobre i aktywna postawa społeczna,

– średnia ocen z przedmiotów zawodowych 3,6.

Warunki przyznania punktów kandydatom:

– wyniki nauczania z przedmiotów zawodowych, osiągnięcia i umiejętności zawodowe:

1 – 10 pkt.,

– ocena z zachowania, postawa społeczna, działalność pozalekcyjna: 1 – 6 pkt.,

– znajomość języka angielskiego: 1 – 5 pkt.,

– samodzielność i operatywność, kultura osobista, umiejętność pracy w grupie: 1 – 4 pkt.

Zakwalifikowano 21 osób na listę podstawową oraz 4 osób na listę rezerwową.

Listy podstawowa i rezerwowa stanową załącznik do niniejszego protokołu.

Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje możliwość odwołania się do Dyrektora ZSDGiL w terminie 7 dni od daty umieszczenia list na tablicy ogłoszeń.

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej Podpis Przewodniczącego

Lista osób zakwalifikowanych:

Lp.

Nazwisko i Imię

Klasa

 
 1.  

Misiąg Kamil

2g

 
 1.  

Wańkowicz Norbert

3g

 
 1.  

Kozicki Sebastian

3g

 
 1.  

Kordas Michał

2g

 
 1.  

Ślimak Marcelina

2E

 
 1.  

Wysocka Amelia

3g

 
 1.  

Boćko Karolina

2g

 
 1.  

Szewc Wiktoria

1g

 
 1.  

Kielar Kamil

3g

 
 1.  

Skop Sebastian

3g

 
 1.  

Twardowski Kacper

3g

 
 1.  

Niedochodowicz Natalia

1g

 
 1.  

Seremak Natalia

3g

 
 1.  

Homa Remigiusz

3g

 
 1.  

Bobel Maciej

3g

 
 1.  

Wasieczko Krystian

2g

 
 1.  

Działo Jakub

3g

 
 1.  

Hejsak Maciej

2E

 
 1.  

Lis Katarzyna

2g

 
 1.  

Wołoszyn Leszek

1g

 
 1.  

Pich Wiktoria

2E

 

Lista rezerwowa:

Lp.

Nazwisko i Imię

Klasa

 
 1.  

Samborska Karolina

1g

 
 1.  

Botwina Patryk

3g

 
 1.  

Ferenc Kamil

2E

 
 1.  

Mazur Michał

1g

 

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych

im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu

Projekt: „Mobilność osób uczących się w kadry w ramach kształcenia zawodowego z ZSDGiL

Nr: 2020-1-PL01-KA102-080682