Ogłoszenie o rekrutacji

Uwaga

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowa Agencja Programu POWER zakwalifikowała do dofinansowania projekt pod nazwą :

Mobilność uczniów i kadry w ramach kształcenia zawodowego w ZSDGiL ”.

Grupa 21 uczniów na praktyki zagraniczne zostanie wyłoniona w drodze rekrutacji.
O wyborze uczniów decydują: osiągnięte wyniki w nauce, zachowaniu, zaangażowanie w życie szkoły, działalność pozaszkolna, wolontariat.

Na potrzeby procesu rekrutacji zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna, która przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z uczniami, którzy prawidłowo wypełnili formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj (podpisany przez Wychowawcę* klasy oraz Rodzica).

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej członkowie Komisji Rekrutacyjnej przydzielać będą punkty wg. następujących kryteriów:

  • wyniki nauczania z przedmiotów zawodowych, osiągnięcia i umiejętności zawodowe: 1-10 pkt

  • ocena z zachowania, postawa społeczna, działalność pozalekcyjna: 1-6 pkt

  • znajomość języka angielskiego oraz odporność na stres: 1-5 pkt

  • samodzielność, operatywność, kultura osobista, umiejętność pracy w grupie: 1-4 pkt

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest otrzymanie oceny co najmniej „ dobry” z zachowania za poprzedni semestr oraz średniej ocen nie mniejszej niż 3,6.

Nabór uczniów odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2021 godzina 12.00 sala szkolna nr 26, II piętro.

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania jest wypełnienie specjalnego druku pobranego ze strony internetowej naszej szkoły -podpisanie go przez rodziców oraz wychowawcę klasy i złożenie go w sekretariacie ZSDGiL do dnia 20 kwietnia 2021 godzina 10.00 -celem weryfikacji poprawności danych oraz podpisania przez Wychowawcę*.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych oraz weryfikacji formularzy rekrutacyjnych Komisja przedstawi listę uczniów , którzy zostali zakwalifikowani do udziału w praktyce oraz listę rezerwową.

Każdy uczeń , który nie został zakwalifikowany do udziału w praktyce może w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji odwołać się do Dyrektora Szkoły od podanych wyników kwalifikacji.

2R.REGULAMIN rekrutacji

* Z uwagi na naukę w trybie zdalnym, Wychowawcy podpisują formularze po ich złożeniu w sekretariacie szkoły.

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych
im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu
Projekt: „Mobilność osób uczących się w kadry w ramach kształcenia zawodowego z ZSDGiL
Nr: 2020-1-PL01-KA102-080682