Stypendia

Stypendia, które obecnie otrzymują nasi uczniowie to:
 
1.Stypendium Prezesa Rady Ministrów na dany rok szkolny – otrzymują uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymali najwyższą średnią w szkole;
 
2.Stypendium motywacyjne Starosty Powiatu Jarosławskiego przyznawane uczniom za wyniki w nauce;
 
3. „Poszerzając horyzonty” – programy stypendialne Województwa Podkarpackiego
 
 
4. Stypendia przyznawane przez Fundację Edukacyjną dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich