GRA MIEJSKA “Jarosławskie dla Niepodległej”

REGULAMIN GRY TERENOWEJ JAROSŁAWSKIE DLA NIEPODLEGŁEJ

Założenia ogólne

 1. Gra terenowa odbędzie się 25 kwietnia 2018 roku.
 2. Gra organizowana jest przez Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych im. A. Witkowskiego pod patronatem Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w ramach obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
 3. Gra odbędzie się na terenie miasta Jarosław.
 4. W Grze mogą wziąć udział drużyny reprezentujące gimnazja powiatu jarosławskiego oraz mieszkańcy miasta.
 5. Gra odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 6. Organizatora reprezentuje jury w składzie:

– mgr Gabriela Duda – przewodnicząca

– mgr Ewa Kopciuch – członek

– dr Wojciech Woszczak – członek.

Cele

 1. Rozbudzenie zainteresowań historycznych.
 2. Zapoznanie z wydarzeniami związanymi z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.
 3. Kształtowanie postaw patriotycznych, wpajanie szacunku do historii własnego narodu i „Małej Ojczyzny”.

Organizacja Gry

 1. Każda szkoła wystawia 5 osobową drużynę, która bierze udział w Grze pod opieką nauczyciela z danej placówki, mieszkańcy miasta (osoby pełnoletnie) zgłaszają się bezpośrednio do szkoły ZSDGIL.
 2. Warunkiem udziału w Grze jest podpisanie oświadczenia przez rodzica/prawnego opiekuna uczestnika. Tym samym rodzic/prawny opiekun wyraża zgodę na:

– wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w regulaminie

– przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133 poz. 883)

– opublikowanie przez organizatora na stronie internetowej Starostwa Jarosławskiego oraz w innych mediach wizerunku oraz imienia i nazwiska uczestnika Gry.

 1. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do dnia 6 kwietnia 2018 roku. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą (lub dostarczyć osobiście) na adres: Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych im. A. Witkowskiego, ul. Św. Ducha 1, 37-500 Jarosław lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@tdgjar.edu.pl
 2. Zgłoszenie powinno zawierać : imię i nazwisko uczestnika, jego datę urodzenia, nazwę szkoły, telefon kontaktowy oraz adres e-mail opiekuna zespołu; podpisane przez rodzica/ opiekuna prawnego oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Po przesłaniu zgłoszenia drużyny otrzymają drogą mailową informację potwierdzającą zakwalifikowanie drużyny do udziału w grze.
 4. W Grze może wziąć udział maksymalnie 10 drużyn, decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Punkt startowy znajduje się w Zespole Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych im. A. Witkowskiego, meta w budynku Starostwa Powiatowego.
 6. Gra odbędzie się w godzinach 10.00 – 13.00.
 7. Dojazd na punkt startowy oraz powrót z gry organizuje drużyna wraz z opiekunem. Organizator nie ponosi kosztów przejazdów drużyn. W trakcie gry można poruszać się jedynie pieszo.
 8. Drużyny otrzymają od organizatorów szczegółową instrukcję gry oraz komplet niezbędnych materiałów.
 9. Każda drużyna musi mieć jeden telefon z aparatem lub aparat fotograficzny. W czasie rozgrywki uczestnicy nie mogą korzystać z mobilnego Internetu.
 10. Drużyny wykonują zadania w każdym z punktów kontrolnych.
 11. Wykonanie zadania jest odnotowywane w Karcie Gry.
 12. Informacje na Karcie Gry można nanosić wyłącznie w miejscu wykonania zadania przez osoby reprezentujące organizatora.
 13. Zwycięża drużyna, która rozwiąże wszystkie zagadki i pokona najszybciej trasę.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Każda drużyna musi mieć opiekuna, czyli osobę dorosłą nie będącą dorosłym uczniem (nauczyciel lub rodzic), mieszkańcy miasta biorący udział w Grze muszą być pełnoletni.
 2. Organizator nie zapewnia opieki osób pełnoletnich dla niepełnoletnich uczestników Gry.
 3. Na trasie Gry ruch drogowy nie będzie zamknięty. Drużyny poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas Gry.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe uczestników, które wystąpią w trakcie Gry. Uczestnicy gry ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym uczestnikom gry oraz osobom trzecim. W razie wypadku lub powstania szkody związaną z Grą uczestnicy nie będą występować z roszczeniami do organizatora, osób działających w jego imieniu.

Wyniki i nagrody

 1. Ogłoszenie wyników gry nastąpi po przejściu trasy i podliczeniu punktów przez jury. Nagrody książkowe oraz dyplomy otrzymają drużyny, które uzyskają najwięcej punktów i pokonają trasę w wyznaczonym czasie. W przypadku remisu o wyłonieniu zwycięzców zadecyduje dogrywka.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie internetowej organizatora https://www.tdgjar.edu.pl/
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do organizatora.

Karta zgłoszenia uczestnictwa w grze miejskiej

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych