Pedagog

Funkcję pedagoga w naszej szkole pełni Pani mgr Bernadetta Pajda

Gabinet pedagoga czynny jest w dni nauki szkolnej: 

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8.00 – 13.00

środa: 11.00 – 16.00

 

WAŻNE INFORMACJE


ZMIANY DOTYCZĄCE OPINII Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Nowelizacja ww. rozporządzenia obejmuje m.in. zmianę dotychczasowej formuły wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Opinia może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu przez niego trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. Opinia ważna jest przez cały okres edukacji szkolnej. Stanowi podstawę do dostosowywania warunków przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.

Opinie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją ważność przez cały okres nauki szkolnej w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej i są podstawą do dostosowania warunków sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych.

Przepisy dopuszczają jednak w uzasadnionych przypadkach możliwość wydawania przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się uczniowi gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Może się bowiem zdarzyć, że niemożliwe było przeprowadzenie diagnozy w okresie nauki w szkole podstawowej (np. uczeń był poza granicami kraju) albo w szkole podstawowej nie zostały dostrzeżone te trudności. W takim przypadku opinia będzie mogła być wydana ale przepisy przewidują specjalny tryb wydawania opinii. Opinia taka będzie mogła być wydana:

  • na wniosek nauczyciela lub specjalisty, wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzącej zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), albo pełnoletniego ucznia;
  • na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek ten wraz z uzasadnieniem powinien być złożony do dyrektora szkoły. Następnie, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekaże ten wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, opiekującej się szkołą, i poinformuje o tym rodziców (prawnych opiekunów), albo pełnoletniego ucznia.


Materiały do pobrania

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support