Technikum

REGULAMIN REKRUTACJI
do Technikum nr 6 (ZSD-GiL Jarosław)
na rok szkolny 2021/2022


§ 1

1. Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie:

a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);

b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737);

c) Ogłoszenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.01.2021 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

d) Zarządzenia Nr 4/2021 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 23.02.2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2020/2021, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

e) Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021, poz. 561)

f) „Statutu Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu”, Dział VII, Rozdział 1.

§ 2

1. Prawo ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej mają uczniowie szkół podstawowych, którzy w bieżącym roku szkolnym lub w poprzednich latach uzyskali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2. Nabór do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu prowadzony jest w formie elektronicznej w systemie „vEdukacja”, pod adresem: https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/.

3. Kandydaci ze szkół podstawowych objętych systemem „vEdukacja” są rejestrowani przez macierzyste szkoły.

4. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu dokonują rejestracji internetowej do nie więcej niż trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

5. Kandydat ze szkoły podstawowej objętej systemem „vEdukacja”, który wybrał Technikum nr 6 (ZSD-GiL Jarosław) jako szkołę pierwszego wyboru, w terminie od dnia 17.05.2021 do dnia 21.06.2021, składa wydrukowany z systemu i podpisany przez kandydata oraz rodzica lub prawnego opiekuna wniosek o przyjęcie wraz z listą preferencji w jeden z poniższych sposobów: 

a) pocztą tradycyjną lub kurierem na adres szkoły,

b) w formie elektronicznej w formie skanu na adres e-mail szkoły: rekrutacja@tdgjar.edu.pl, (oryginał wniosku kandydat dostarcza do szkoły podczas etapu potwierdzenia woli wraz z oryginałami świadectw i wyników testów),

c) do skrzynki wystawionej w holu na parterze szkoły w godzinach od 8.00 do 14.30.

6. KANDYDAT SPOZA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO (ze szkoły podstawowej nie objętej systemem vEdukacja), który wybrał naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru, powinien założyć samodzielnie konto w systemie „vEdukacja” pod adresem: https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/, wybrać preferencje, wydrukować wniosek i podpisany przez kandydata oraz rodzica lub prawnego opiekuna złożyć w szkole w sposób podany wyżej (§ 2, pkt 5 a, b, c.):

7. Każdy wniosek musi być podpisany przez kandydata oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydata. Wnioski nie podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych nie będą przyjmowane.

8. Potwierdzeniem złożenia wniosku będzie weryfikacja w systemie dokonywana przez szkołę w terminie 2 dni od wrzucenia wniosku do skrzynki, dostarczenia przesyłki pocztowej, kurierskiej lub przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mail szkoły.

9. W przypadku wystąpienia niezgodności złożonego wniosku z systemem elektronicznym vEdukacja nastąpi uzgodnienie danych drogą telefoniczną. Odpowiedzi na pytania dotyczące wypełniania wniosku będą udzielane telefonicznie przez pracownika sekretariatu szkoły.

10. Oprócz w/w dokumentów kandydat zobowiązany jest dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru:

a) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik geodeta, wystawione przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy,

b) orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, jeżeli takie posiada.

§ 3

1. KANDYDAT SPOZA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO (ze szkoły podstawowej nie objętej systemem vEdukacja), dostarcza do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 25.06.2021 do 14.07.2021 do godziny 15.00, potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób analogiczny jak przy składaniu wniosków.

2. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna dokonuje weryfikacji dokumentów dostarczanych przez kandydatów i ostatecznej akceptacji kandydata.

§ 4

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

a) za egzamin ósmoklasisty – 100 punktów: wyniki procentowe przeliczone na punkty,

b) sumy punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustalonych przez dyrektora szkoły:

  • klasa 1G – technik geodeta, przedmioty rozszerzone: matematyka, przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, informatyka;

oraz innych szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 100 punktów.

Uwaga: Do punktacji ucznia uwzględniana jest ocena z języka obcego nauczanego jako przedmiot obowiązkowy.

Osiągnięcia nie wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie będą brane pod uwagę.

2. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

3. Wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2020/2021, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, wyszczególnione są w Zarządzeniu Nr 4/2021 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 23.02.2021 r.

4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności.

5. Kandydaci, którzy otrzymali ocenę naganną z zachowania nie będą przyjmowani do technikum.

§ 5

1. Ustala się liczebność klasy na poziomie 32 uczniów.

2. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna suma punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

3. Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosi 80 punktów.

4. Kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów według zasad określonych w § 4 zostają przyjęci do danego typu szkoły na podstawie listy preferencji.

5. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

a) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

b) kandydaci, którzy spełniają jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą – wymienionych w art. 131 ust. 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm., z 2020 r. poz. 374) zgodnie z art. 134 ust. 4 tej ustawy.

c) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę z zachowania,

d) kandydaci, którzy uzyskali najwyższy procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty,

e) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą średnią punktową ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych,

f) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,

g) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego.

§ 6

1. Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostaną opublikowane w dniu 22.07.2021 na tablicy ogłoszeń szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

2. Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia w dniach od 23.07.2021 do 30.07.2021 do godz. 15.00 są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole dostarczając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz:

  • 3 fotografie podpisane na odwrocie wraz z nazwą profilu lub zawodu,

  • dokumentację medyczną,

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik geodeta,

  • inne zaświadczenia (jeśli kandydat posiada).

3. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych w w/w terminie, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej dyrektorowi szkoły, do której kandydat został przyjęty, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. Niezłożenie zaświadczenia w terminie do 25 września 2021 r., jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole.

4. Niezłożenie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie określonym w § 6 pkt 2 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i ze skreśleniem go z listy przyjętych.

5. Listy przyjętych do danego typu szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki oraz listy wolnych miejsc zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń szkoły oraz stronie internetowej szkoły w dniu 02.08.2021 do godz. 14.00.

6. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych obowiązują poniższe terminy w trybie odwoławczym:

a) wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 sierpnia 2021 r.

b) sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3 dni od dnia wystąpienia,

c) wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

d) rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia złożenia odwołania.

7. W przypadku wolnych miejsc, szkoła przeprowadzi rekrutację uzupełniającą w terminie od 02.08.2021 do 31.08.2018 r.

§ 7

1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się zasady przyjęte w:

a) Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

b) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie kandydata-2021-2022
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
Zał. 1 – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
Zarządzenie Nr 4-2021 Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy
Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 2020
Ogłoszenie MEN z dnia 28.01.2021 w sprawie terminów_postępowania_rekrutacyjnego