Technikum (4 letnie)

REGULAMIN REKRUTACJI
do Technikum nr 6 (ZSD-GiL Jarosław)
na rok szkolny 2019/2020
dla absolwentów gimnazjów


§ 1

1. Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie:

a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.)  Dz.U.2017.60,

b) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.),

c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U.2017 poz. 586 z dnia 20 marca 2017 r.).

d) Zarządzenia nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie podkarpackim,

e) Zarządzenia nr 4/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 27.02.2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2018/2019, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum.

f) „Statutu Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu”, Rozdział 13.

§ 2

1. Prawo ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej mają uczniowie gimnazjum, którzy w bieżącym roku szkolnym lub w poprzednich latach uzyskali świadectwo ukończenia gimnazjum.

2. Nabór do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu prowadzony jest w formie elektronicznej w systemie „vEdukacja”, pod adresem: https://podkarpacie.edu.com.pl.

3. Kandydaci z gimnazjów objętych systemem „vEdukacja” są rejestrowani przez macierzyste gimnazja.

4. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu dokonują rejestracji internetowej do nie więcej niż trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

5. Kandydat, który wybrał Technikum nr 6 (ZSD-GiL Jarosław) jako szkołę pierwszego wyboru, w terminie od dnia 29.04.2019 do dnia 19.06.2019, składa wydrukowany z systemu wniosek o przyjęcie wraz z listą preferencji w sekretariacie szkoły, w dni robocze w godzinach od 08.00 do 15.00. 

6. KANDYDAT SPOZA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO, który wybrał naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru, składa odręcznie wypełniony wniosek (załącznik nr 1) oraz ustala listę preferencji w sekretariacie naszej szkoły z pomocą programu komputerowego, a następnie składa wydrukowany z systemu wniosek o przyjęcie. Przy składaniu wniosków obowiązkowa jest obecność rodzica lub prawnego opiekuna kandydata w celu ich podpisania.

7. Każdy wniosek musi być podpisany przez kandydata oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydata. Wnioski nie podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych nie będą przyjmowane.

8. Oprócz wydruku wniosku kandydat zobowiązany jest dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru:

a) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik geodeta, wystawione przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy,

b) orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, jeżeli takie posiada.

§ 3

1. Do szkoły pierwszego wyboru, KANDYDAT SPOZA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO, w terminie od 21.06.2019 do 25.06.2019 do godziny 15.00, dostarcza potwierdzone przez dyrektora gimnazjum kopie świadectw gimnazjalnych i kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego w ilości równej ilości wybranych typów szkół na liście preferencji.

2. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna dokonuje weryfikacji dokumentów dostarczanych przez kandydatów i ostatecznej akceptacji kandydata.

§ 4

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

a) za egzamin gimnazjalny – 100 punktów: wyniki procentowe przeliczone na punkty,

b) sumy punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustalonych przez dyrektora szkoły:

  • klasa 1GG – technik geodeta, przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia lub informatyka, przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, informatyka;

oraz innych szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 punktów.

Uwaga: Do punktacji ucznia uwzględniana jest ocena z języka obcego nauczanego jako przedmiot obowiązkowy.

Osiągnięcia nie wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum nie będą brane pod uwagę.

2. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym określa Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U.2017 poz. 586 z dnia 20 marca 2017 r.)

3. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2018/2019 przez kuratora oświaty oraz inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, wyszczególnione są w Załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 4/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 27.02.2019 r.

4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej w pierwszej kolejności.

5. Kandydaci, którzy otrzymali ocenę naganną z zachowania nie będą przyjmowani do technikum.

§ 5

1. Ustala się liczebność klas na poziomie 32 uczniów.

2. Osoby niepromowane do następnej klasy mają prawo z urzędu na powtarzanie klasy. Dyrektor rezerwuje dla nich miejsce w odpowiednich klasach z pominięciem systemu.

3. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna suma punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

4. Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosi 80 punktów.

5. Kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów według zasad określonych w § 4 zostają przyjęci do danego typu szkoły na podstawie listy preferencji.

6. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

a) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (zgodnie z dz. u. 2004 nr 26 poz. 232 par. 10 pkt 3 z późniejszymi zmianami),

b) kandydaci, którzy spełniają jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,

c) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę z zachowania,

d) kandydaci, którzy uzyskali najwyższy procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego,

e) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią punktową ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych,

f) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,

g) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego.

§ 6

1. Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń szkoły w dniu 05.07.2019 do godziny 10.00.

2. Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia w dniach od 05.07.2019 od godz. 10.00 do 10.07.2019 do godz. 14.00 są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole dostarczając oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz:

  • 3 fotografie podpisane na odwrocie wraz z nazwą profilu lub zawodu,
  • dokumentację medyczną,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik geodeta,
  • inne zaświadczenia (jeśli kandydat posiada).

3. Niezłożenie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie określonym w § 6 pkt 2 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i ze skreśleniem go z listy przyjętych.

4. Listy przyjętych do danego typu szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki oraz listy wolnych miejsc zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń szkoły w dniu 12.07.2019 do godz. 10.00.

5. W przypadku wolnych miejsc, szkoła przeprowadzi rekrutację uzupełniającą w terminie do 31.08.2019 r.

§ 7

1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się zasady przyjęte w:

a) Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.),

b) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018- 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U.2017.586 z dnia 20 marca 2017 r.).

Załączniki

Rozporządzenie-Ministra-Edukacji-Narodowej-z-dnia-14-marca-2017.pdf

Ustawa-z-dnia-7-września-1991-r.-o-systemie-oświaty.pdf

Ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-Przepisy-wprowadzające-ustawę-–-Prawo-oświatowe.pdf

Załącznik-1-wniosek-POGIM.pdf

Zarządzenie_nr_3-2019_Podkarpackiego_Kuratora_Oświaty-harmonogram.pdf

Zarządzenie_nr_4-2019_Podkarpackiego_Kuratora_Oświaty-wykaz-konkursów.pdf

Wykaz przychodni