Liceum Ogólnokształcące

REGULAMIN REKRUTACJI
do II Liceum Ogólnokształcącego (ZSD-GiL Jarosław)
na rok szkolny 2021/2022


§ 1

1. Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie:

a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);

b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737);

c) Ogłoszenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.01.2021 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

d) Zarządzenia Nr 4/2021 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 23.02.2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2020/2021, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

e) Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021, poz. 561)

f) „Statutu Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu”, Dział VII, Rozdział 1.

§ 2

1. Prawo ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej mają uczniowie szkół podstawowych, którzy w bieżącym roku szkolnym lub w poprzednich latach uzyskali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2. Nabór do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu prowadzony jest w formie elektronicznej w systemie „vEdukacja”, pod adresem: https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/.

3. Kandydaci ze szkół podstawowych objętych systemem „vEdukacja” są rejestrowani przez macierzyste szkoły.

4. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu dokonują rejestracji internetowej do nie więcej niż trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

5. Kandydat ze szkoły podstawowej objętej systemem „vEdukacja”, który wybrał II Liceum Ogólnokształcące (ZSD-GiL Jarosław) jako szkołę pierwszego wyboru, w terminie od dnia 17.05.2021 do dnia 21.06.2021, składa wydrukowany z systemu i podpisany przez kandydata oraz rodzica lub prawnego opiekuna wniosek o przyjęcie wraz z listą preferencji w jeden z poniższych sposobów: 

a) pocztą tradycyjną lub kurierem na adres szkoły,

b) w formie elektronicznej w formie skanu na adres e-mail szkoły: rekrutacja@tdgjar.edu.pl, (oryginał wniosku kandydat dostarcza do szkoły podczas etapu potwierdzenia woli wraz z oryginałami świadectw i wyników testów),

c) do skrzynki wystawionej w holu na parterze szkoły w godzinach od 8.00 do 14.30.

6. KANDYDAT SPOZA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO (ze szkoły podstawowej nie objętej systemem vEdukacja), który wybrał naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru, powinien założyć samodzielnie konto w systemie „vEdukacja” pod adresem: https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/, wybrać preferencje, wydrukować wniosek i podpisany przez kandydata oraz rodzica lub prawnego opiekuna złożyć w szkole w sposób podany wyżej (§ 2, pkt 5 a, b, c.):

7. Każdy wniosek musi być podpisany przez kandydata oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydata. Wnioski nie podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych nie będą przyjmowane.

8. Potwierdzeniem złożenia wniosku będzie weryfikacja w systemie dokonywana przez szkołę w terminie 2 dni od wrzucenia wniosku do skrzynki, dostarczenia przesyłki pocztowej, kurierskiej lub przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mail szkoły.

9. W przypadku wystąpienia niezgodności złożonego wniosku z systemem elektronicznym vEdukacja nastąpi uzgodnienie danych drogą telefoniczną. Odpowiedzi na pytania dotyczące wypełniania wniosku będą udzielane telefonicznie przez pracownika sekretariatu szkoły.

10. Oprócz w/w dokumentów kandydat zobowiązany jest dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, jeżeli takie posiada.

§ 3

1. KANDYDAT SPOZA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO (ze szkoły podstawowej nie objętej systemem vEdukacja), dostarcza do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 25.06.2021 do 14.07.2021 do godziny 15.00, potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób analogiczny jak przy składaniu wniosków.

2. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna dokonuje weryfikacji dokumentów dostarczanych przez kandydatów i ostatecznej akceptacji kandydata.

§ 4

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

a) za egzamin ósmoklasisty – 100 punktów: wyniki procentowe przeliczone na punkty,

b) sumy punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustalonych przez dyrektora szkoły:

  • klasa 1B – biologiczno-chemiczna, przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka; drugi język obcy na poziomie podstawowym: j. niemiecki; przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia;

  • klasa 1H – społeczno-prawna, przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie; drugi język obcy na poziomie podstawowym: j. niemiecki; przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język obcy;

  • klasa 1L – lingwistyczna, przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia; drugi język obcy na poziomie podstawowym: j. hiszpański; przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język obcy;

  • klasa 1M – matematyczno-geograficzna, przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, geografia; drugi język obcy na poziomie podstawowym: j. niemiecki; przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, informatyka;

  • klasa 1P – politechniczno-architektoniczna, przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka lub historia sztuki; drugi język obcy na poziomie podstawowym: j. hiszpański; przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, historia;

oraz innych szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 100 punktów.

Uwaga: Do punktacji ucznia uwzględniana jest ocena z języka obcego nauczanego jako przedmiot obowiązkowy.

Osiągnięcia nie wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie będą brane pod uwagę.

2. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

3. Wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2020/2021, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, wyszczególnione są w Zarządzeniu Nr 4/2021 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 23.02.2021 r.

4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności.

5. Kandydaci, którzy otrzymali ocenę naganną z zachowania nie będą przyjmowani do liceum ogólnokształcącego.

§ 5

1. Ustala się liczebność klas na poziomie 32 uczniów.

2. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna suma punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

3. Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosi 110 punktów.

4. Kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów według zasad określonych w § 4 zostają przyjęci do danego typu szkoły na podstawie listy preferencji.

5. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

a) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

b) kandydaci, którzy spełniają jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą – wymienionych w art. 131 ust. 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm., z 2020 r. poz. 374) zgodnie z art. 134 ust. 4 tej ustawy.

c) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę z zachowania,

d) kandydaci, którzy uzyskali najwyższy procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty,

e) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą średnią punktową ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych,

f) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,

g) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego,

§ 6

1. Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostaną opublikowane w dniu 22.07.2021 na tablicy ogłoszeń szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

2. Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia w dniach od 23.07.2021 do 30.07.2021 do godz. 15.00 są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole dostarczając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz:

  • 3 fotografie podpisane na odwrocie wraz z nazwą profilu lub zawodu,

  • dokumentację medyczną,

  • inne zaświadczenia (jeśli kandydat posiada).

3. Niezłożenie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie określonym w § 6 pkt 2 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i ze skreśleniem go z listy przyjętych.

4. Listy przyjętych do danego typu szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki oraz listy wolnych miejsc zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń szkoły oraz stronie internetowej szkoły w dniu 02.08.2021 do godz. 14.00.

5. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych obowiązują poniższe terminy w trybie odwoławczym:

a) wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 sierpnia 2021 r.

b) sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3 dni od dnia wystąpienia,

c) wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

d) rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia złożenia odwołania.

6. W przypadku wolnych miejsc, szkoła przeprowadzi rekrutację uzupełniającą w terminie od 02.08.2021 do 31.08.2018 r.

§ 7

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się zasady przyjęte w:

a) Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

b) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie kandydata-2021-2022
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
Zał. 1 – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
Zarządzenie Nr 4-2021 Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy
Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 2020
Ogłoszenie MEN z dnia 28.01.2021 w sprawie terminów_postępowania_rekrutacyjnego

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support