Liceum Ogólnokształcące (3 letnie)

REGULAMIN REKRUTACJI
do II Liceum Ogólnokształcącego (ZSD-GiL Jarosław)
na rok szkolny 2019/2020
dla absolwentów gimnazjów


§ 1

1. Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie:

a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.)  Dz.U.2017.60,

b) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.),

c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U.2017 poz. 586 z dnia 20 marca 2017 r.).

d) Zarządzenia nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie podkarpackim,

e) Zarządzenia nr 4/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 27.02.2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2018/2019, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum.

f) „Statutu Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu”, Rozdział 13.

§ 2

1. Prawo ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej mają uczniowie gimnazjum, którzy w bieżącym roku szkolnym lub w poprzednich latach uzyskali świadectwo ukończenia gimnazjum.

2. Nabór do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu prowadzony jest w formie elektronicznej w systemie „vEdukacja”, pod adresem: https://podkarpacie.edu.com.pl.

3. Kandydaci z gimnazjów objętych systemem „vEdukacja” są rejestrowani przez macierzyste gimnazja.

4. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu dokonują rejestracji internetowej do nie więcej niż trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

5. Kandydat, który wybrał II Liceum Ogólnokształcące (ZSD-GiL Jarosław) jako szkołę pierwszego wyboru, w terminie od dnia 29.04.2019 do dnia 19.06.2019, składa wydrukowany z systemu wniosek o przyjęcie wraz z listą preferencji w sekretariacie szkoły, w dni robocze w godzinach od 08.00 do 15.00. 

6. KANDYDAT SPOZA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO, który wybrał naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru, składa odręcznie wypełniony wniosek (załącznik nr 1) oraz ustala listę preferencji w sekretariacie naszej szkoły z pomocą programu komputerowego, a następnie składa wydrukowany z systemu wniosek o przyjęcie. Przy składaniu wniosków obowiązkowa jest obecność rodzica lub prawnego opiekuna kandydata w celu ich podpisania.

7. Każdy wniosek musi być podpisany przez kandydata oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydata. Wnioski nie podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych nie będą przyjmowane.

8. Oprócz w/w dokumentów kandydat zobowiązany jest dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, jeżeli takie posiada.

§ 3

1. Do szkoły pierwszego wyboru, KANDYDAT SPOZA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO, w terminie od 21.06.2019 do 25.06.2019 do godziny 15.00, dostarcza potwierdzone przez dyrektora gimnazjum kopie świadectw gimnazjalnych i kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego w ilości równej ilości wybranych typów szkół na liście preferencji.

2. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna dokonuje weryfikacji dokumentów dostarczanych przez kandydatów i ostatecznej akceptacji kandydata.

§ 4

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

a) za egzamin gimnazjalny – 100 punktów: wyniki procentowe przeliczone na punkty,

b) sumy punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustalonych przez dyrektora szkoły:

  • klasa 1A – architektoniczna, przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka lub geografia, historia, język angielski; drugi język obcy na poziomie podstawowym do wyboru: j. hiszpański lub j. niemiecki; przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język obcy;
  • klasa 1B – biotechnologiczna, przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski lub matematyka; drugi język obcy na poziomie podstawowym: j. niemiecki; przedmioty punktowane:język polski, matematyka, biologia, chemia;
  • klasa 1L – lingwistyczno-artystyczna, przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia, geografia; drugi język obcy na poziomie podstawowym do wyboru: j. hiszpański lub j. francuski; przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, historia;
  • klasa1M – matematyczno-przyrodnicza, przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka lub geografia, język angielski; drugi język obcy na poziomie podstawowym: j. niemiecki; przedmioty punktowane:język polski, matematyka, język obcy, informatyka;

oraz innych szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 punktów.

Uwaga: Do punktacji ucznia uwzględniana jest ocena z języka obcego nauczanego jako przedmiot obowiązkowy.

Osiągnięcia nie wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum nie będą brane pod uwagę.

2. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym określa Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U.2017 poz. 586 z dnia 20 marca 2017 r.).

3. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2018/2019 przez kuratora oświaty oraz inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, wyszczególnione są w Załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 4/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 27.02.2019 r.

4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej w pierwszej kolejności.

5. Kandydaci, którzy otrzymali ocenę naganną z zachowania nie będą przyjmowani do liceum ogólnokształcącego.

§ 5

1. Ustala się liczebność klas na poziomie 32 uczniów.

2.Oddziały 1A, 1B, 1L, 1M zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za  zgodą organu prowadzącego.

3. Osoby niepromowane do następnej klasy mają prawo z urzędu na powtarzanie klasy. Dyrektor rezerwuje dla nich miejsce w odpowiednich klasach z pominięciem systemu.

4. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna suma punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

5. Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosi 100 punktów.

6. Kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów według zasad określonych w § 4 zostają przyjęci do danego typu szkoły na podstawie listy preferencji.

7. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

a) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (zgodnie z dz. u. 2004 nr 26 poz. 232 par. 10 pkt 3 z późniejszymi zmianami),

b) kandydaci, którzy spełniają jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,

c) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę z zachowania,

d) kandydaci, którzy uzyskali najwyższy procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego,

e) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią punktową ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych,

f) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,

g) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego.

§ 6

1. Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń szkoły w dniu 05.07.2019 do godziny 10.00.

2. Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia w dniach od 05.07.2019 od godz. 10.00 do 10.07.2019 do godz. 14.00 są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole dostarczając oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz:

  • 3 fotografie podpisane na odwrocie wraz z nazwą profilu lub zawodu,
  • dokumentację medyczną,
  • inne zaświadczenia (jeśli kandydat posiada).

3. Niezłożenie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie określonym w § 6 pkt 2 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i ze skreśleniem go z listy przyjętych.

4. Listy przyjętych do danego typu szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki oraz listy wolnych miejsc zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń szkoły w dniu 12.07.2019 do godz. 10.00.

5. W przypadku wolnych miejsc, szkoła przeprowadzi rekrutację uzupełniającą w terminie do 31.08.2019 r.

§ 7

1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się zasady przyjęte w:

a) Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.),

b) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018- 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U.2017 poz. 586 z dnia 20 marca 2017 r.).

Załączniki

Rozporządzenie-Ministra-Edukacji-Narodowej-z-dnia-14-marca-2017.pdf

Ustawa-z-dnia-7-września-1991-r.-o-systemie-oświaty.pdf

Ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-Przepisy-wprowadzające-ustawę-–-Prawo-oświatowe.pdf

Załącznik-1-wniosek-POGIM.pdf

Zarządzenie_nr_3-2019_Podkarpackiego_Kuratora_Oświaty-harmonogram.pdf

Zarządzenie_nr_4-2019_Podkarpackiego_Kuratora_Oświaty-wykaz-konkursów.pdf