Technikum Geodezyjne

Uwaga!!!
 
Wprowadzono progi punktowe do technikum (minimum 80 punktów) i liceum (minimum 100 punktów) w roku szkolnym 2017/2018. Szczegóły w regulaminach.
 

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia lub fizyka

Zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych, wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych, rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości, sporządzanie map, kontrola obiektów budowlanych.

Cele kształcenia w zawodzie technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

♦ zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;

♦ sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;

♦ wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;

♦ wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości;

♦ zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości;

♦ wprowadzenia danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.