Technikum

REGULAMIN REKRUTACJI
do Technikum nr 6 (ZSD-GiL Jarosław)
na rok szkolny 2020/2021


§ 1

1. Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie:

a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);

b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737);

c) Zarządzenia nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim;

d) Zarządzenia nr 7/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28.02.2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

e) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm);

f) „Statutu Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu”, Dział VII, Rozdział 1.§ 2

1. Prawo ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej mają uczniowie szkół podstawowych, którzy w bieżącym roku szkolnym lub w poprzednich latach uzyskali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2. Nabór do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu prowadzony jest w formie elektronicznej w systemie „vEdukacja”, pod adresem: https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/.

3. Kandydaci ze szkół podstawowych objętych systemem „vEdukacja” są rejestrowani przez macierzyste szkoły.

4. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu dokonują rejestracji internetowej do nie więcej niż trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

5. Kandydat ze szkoły podstawowej objętej systemem „vEdukacja”, który wybrał Technikum nr 6 (ZSD-GiL Jarosław) jako szkołę pierwszego wyboru, w terminie od dnia 15.06.2020 do dnia 10.07.2020, składa wydrukowany z systemu i podpisany przez kandydata oraz rodzica lub prawnego opiekuna wniosek o przyjęcie wraz z listą preferencji w jeden z poniższych sposobów:

a) pocztą tradycyjną lub kurierem na adres szkoły,

b) w formie elektronicznej w formie skanu na adres e-mail szkoły: rekrutacja@tdgjar.edu.pl, (oryginał wniosku kandydat dostarcza do szkoły podczas etapu potwierdzenia woli wraz z oryginałami świadectw i wyników testów),

c) do skrzynki wystawionej w holu na parterze szkoły w godzinach od 8.00 do 14.30.

6. KANDYDAT SPOZA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO (ze szkoły podstawowej nie objętej systemem vEdukacja), który wybrał naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru, ma dwie możliwości złożenia wniosku:

a) założyć samodzielnie konto w systemie „vEdukacja” pod adresem: https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/, wybrać preferencje, wydrukować wniosek i podpisany przez kandydata oraz rodzica lub prawnego opiekuna złożyć w szkole w sposób podany wyżej (§ 2, pkt 5 a, b, c.)

b) lub wydrukować wniosek ze strony szkoły, wypełnić ręcznie wraz z wyborem preferencji i podpisany przez kandydata oraz rodzica lub prawnego opiekuna złożyć w szkole w sposób podany wyżej. Konto kandydata zostanie założone przez ZSDGiL w Jarosławiu, a login i hasło zostanie przesłane na podany we wniosku adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego kandydata.

7. Każdy wniosek musi być podpisany przez kandydata oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydata. Wnioski nie podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych nie będą przyjmowane.

8. Potwierdzeniem złożenia wniosku będzie weryfikacja w systemie dokonywana przez szkołę w terminie 2 dni od wrzucenia wniosku do skrzynki, dostarczenia przesyłki pocztowej, kurierskiej lub przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mail szkoły.

9. W przypadku wystąpienia niezgodności złożonego wniosku z systemem elektronicznym vEdukacja nastąpi uzgodnienie danych drogą telefoniczną. Odpowiedzi na pytania dotyczące wypełniania wniosku będą udzielane telefonicznie przez pracownika sekretariatu szkoły.

10. Oprócz w/w dokumentów kandydat zobowiązany jest dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru:

a) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik geodeta, wystawione przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy,

b) orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, jeżeli takie posiada.

   

§ 3

1. KANDYDAT SPOZA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO (ze szkoły podstawowej nie objętej systemem vEdukacja), dostarcza do szkoły pierwszego wyboru:

a) w terminie od 26.06.2020 do 10.07.2020 do godziny 15.00, potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, w sposób analogiczny jak przy składaniu wniosków,

b) w terminie od 31.07.2020 do 04.08.2020 do godziny 15.00, potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób analogiczny jak przy składaniu wniosków.

2. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna dokonuje weryfikacji dokumentów dostarczanych przez kandydatów i ostatecznej akceptacji kandydata.§ 4

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

a) za egzamin ósmoklasisty – 100 punktów: wyniki procentowe przeliczone na punkty,

b) sumy punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustalonych przez dyrektora szkoły:

  • klasa 1G – technik geodeta, przedmioty rozszerzone: matematyka, przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, informatyka;

oraz innych szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 100 punktów.

Uwaga: Do punktacji ucznia uwzględniana jest ocena z języka obcego nauczanego jako przedmiot obowiązkowy.

Osiągnięcia nie wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie będą brane pod uwagę.

2. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

3. Wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, wyszczególnione są w Zarządzeniu nr 7/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28.02.2020 r.

4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności.

5. Kandydaci, którzy otrzymali ocenę naganną z zachowania nie będą przyjmowani do liceum ogólnokształcącego.

§ 5

1. Ustala się liczebność klas na poziomie 32 uczniów.

2. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna suma punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

3. Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosi 80 punktów.

4. Kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów według zasad określonych w § 4 zostają przyjęci do danego typu szkoły na podstawie listy preferencji.

5. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

a) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (zgodnie z dz. u. 2004 nr 26 poz. 232 par. 10 pkt 3 z późniejszymi zmianami),

b) kandydaci, którzy spełniają jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,

c) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę z zachowania,

d) kandydaci, którzy uzyskali najwyższy procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty,

e) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą średnią punktową ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych,

f) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,

g) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego.§ 6

1. Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń szkoły w dniu 13.07.2020.

2. Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia w dniach od 13.08.2020 do 18.08.2020 do godz. 15.00 są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole dostarczając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz:

  • 3 fotografie podpisane na odwrocie wraz z nazwą profilu lub zawodu,

  • dokumentację medyczną,

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik geodeta,

  • inne zaświadczenia (jeśli kandydat posiada).

3. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych w w/w terminie, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej dyrektorowi szkoły, do której kandydat został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r. Niezłożenie zaświadczenia w terminie do 25 września 2020 r., jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole

4. Niezłożenie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie określonym w § 6 pkt 2 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i ze skreśleniem go z listy przyjętych.

5. Listy przyjętych do danego typu szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki oraz listy wolnych miejsc zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń szkoły oraz stronie internetowej szkoły w dniu 19.08.2020 do godz. 14.00.

6. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych termin na: wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia, wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej i rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wynosi 3 dni.

7. W bieżącym roku szkolnym nie przeprowadza się rekrutacji uzupełniającej do klas I na rok szkolny 2020/2021.§ 7

1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się zasady przyjęte w:

a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

b) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

c) Zarządzeniu nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim

Załączniki:

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-DO-KLASY-PIERWSZEJ.pdf
Rozporządzenie-Ministra-Edukacji-Narodowej-z-dnia-21-sierpnia-2019-r.-w-sprawie-przeprowadzania-postępowania-rekrutacyjnego.pdf
Ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-–-Prawo-oświatowe.pdf
Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021
Załącznik-nr-1-do-Zarządzenia-nr-7-2020-Wykaz-zawodów-wiedzy-artystycznych-i-sportowych.pdf
Zarządzenie-Nr-7-2020-Podkarpackiego-Kuratora-Oświaty-w-sprawie-wykazu-zawodów-wiedzy.pdf
Elektroniczny Przewodnik Edukacyjny
vEdukacja Nabór Szkoły ponadpodstawowe
Zarządzenie-Nr-8-2020-Podkarpackiego-Kuratora-Oświaty-w-sprawie-w-sprawie-zmiany-Zarządzenia-Nr-7-2020.pdf
Wykaz przychodni medycyny pracy

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support