Technikum

REGULAMIN REKRUTACJI
do Technikum nr 6 (ZSD-GiL Jarosław)
na rok szkolny 2020/2021


§ 1

1. Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie:

a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);

b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737);

c) Zarządzenia nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim;

d) Zarządzenia nr 7/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28.02.2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

e) „Statutu Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu”, Dział VII, Rozdział 1.§ 2

1. Prawo ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej mają uczniowie szkół podstawowych, którzy w bieżącym roku szkolnym uzyskali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2. Nabór do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu prowadzony jest w formie elektronicznej w systemie „vEdukacja”, pod adresem: https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/.

3. Kandydaci ze szkół podstawowych objętych systemem „vEdukacja” są rejestrowani przez macierzyste szkoły.

4. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu dokonują rejestracji internetowej do nie więcej niż trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

5. Kandydat, który wybrał Technikum nr 6 (ZSD-GiL Jarosław) jako szkołę pierwszego wyboru, w terminie od dnia 11.05.2020 do dnia 23.06.2020, składa wydrukowany z systemu wniosek o przyjęcie wraz z listą preferencji w sekretariacie szkoły, w dni robocze w godzinach od 08.00 do 15.00. 

6. KANDYDAT SPOZA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO (ze szkoły podstawowej nie objętej systemem vEdukacja), który wybrał naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru, składa odręcznie wypełniony wniosek oraz ustala listę preferencji w sekretariacie naszej szkoły z pomocą programu komputerowego, a następnie składa wydrukowany z systemu wniosek o przyjęcie. Przy składaniu wniosków obowiązkowa jest obecność rodzica lub prawnego opiekuna kandydata w celu ich podpisania.

7. Każdy wniosek musi być podpisany przez kandydata oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydata. Wnioski nie podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych nie będą przyjmowane.

8. Oprócz w/w dokumentów kandydat zobowiązany jest dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru:

a) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik geodeta, wystawione przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy,

b) orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, jeżeli takie posiada.

   

§ 3

1. KANDYDAT SPOZA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO (ze szkoły podstawowej nie objętej systemem vEdukacja), w terminie od 26.06.2020 do 30.06.2020 do godziny 15.00, dostarcza do szkoły pierwszego wyboru potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej kopie świadectw i kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty w ilości równej ilości wybranych typów szkół na liście preferencji.

2. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna dokonuje weryfikacji dokumentów dostarczanych przez kandydatów i ostatecznej akceptacji kandydata.§ 4

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

a) za egzamin ósmoklasisty – 100 punktów: wyniki procentowe przeliczone na punkty,

b) sumy punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustalonych przez dyrektora szkoły:

  • klasa 1G – technik geodeta, przedmioty rozszerzone: matematyka, przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, informatyka;

oraz innych szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 100 punktów.

Uwaga: Do punktacji ucznia uwzględniana jest ocena z języka obcego nauczanego jako przedmiot obowiązkowy.

Osiągnięcia nie wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie będą brane pod uwagę.

2. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

3. Wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, wyszczególnione są w Zarządzeniu nr 7/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28.02.2020 r.

4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności.

5. Kandydaci, którzy otrzymali ocenę naganną z zachowania nie będą przyjmowani do liceum ogólnokształcącego.

§ 5

1. Ustala się liczebność klas na poziomie 32 uczniów.

2. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna suma punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

3. Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosi 80 punktów.

4. Kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów według zasad określonych w § 4 zostają przyjęci do danego typu szkoły na podstawie listy preferencji.

5. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

a) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (zgodnie z dz. u. 2004 nr 26 poz. 232 par. 10 pkt 3 z późniejszymi zmianami),

b) kandydaci, którzy spełniają jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,

c) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę z zachowania,

d) kandydaci, którzy uzyskali najwyższy procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty,

e) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą średnią punktową ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych,

f) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,

g) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego.§ 6

1. Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń szkoły w dniu 13.07.2020.

2. Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia w dniach od 13.07.2020 do 20.07.2020 do godz. 15.00 są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole dostarczając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz:

  • 3 fotografie podpisane na odwrocie wraz z nazwą profilu lub zawodu,

  • dokumentację medyczną,

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik geodeta,

  • inne zaświadczenia (jeśli kandydat posiada).

3. Niezłożenie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie określonym w § 6 pkt 2 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i ze skreśleniem go z listy przyjętych.

4. Listy przyjętych do danego typu szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki oraz listy wolnych miejsc zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń szkoły w dniu 21.07.2020 do godz. 14.00.

5. W przypadku wolnych miejsc, szkoła przeprowadzi rekrutację uzupełniającą w terminie do 24.08.2020 r.§ 7

1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się zasady przyjęte w:

a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

b) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

c) Zarządzeniu nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim

Załączniki:

Rozporządzenie-Ministra-Edukacji-Narodowej-z-dnia-21-sierpnia-2019-r.-w-sprawie-przeprowadzania-postępowania-rekrutacyjnego.pdf
Terminy-rekrutacji-w-skrócie.docx
Ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-–-Prawo-oświatowe.pdf
Załącznik-nr-1-do-Zarządzenia-Nr-5-2020-Terminy.pdf
Załącznik-nr-1-do-Zarządzenia-nr-7-2020-Wykaz-zawodów-wiedzy-artystycznych-i-sportowych.pdf
Zarządzenie-Nr-5-2020-Podkarpackiego-Kuratora-Oświaty-w-sprawie-określenia-terminów-przeprowadzania-postępowania-rekrutacyjnego.pdf
Zarządzenie-Nr-7-2020-Podkarpackiego-Kuratora-Oświaty-w-sprawie-wykazu-zawodów-wiedzy.pdf
Elektroniczny Przewodnik Edukacyjny
vEdukacja Nabór Szkoły ponadpodstawowe
Zarządzenie-Nr-8-2020-Podkarpackiego-Kuratora-Oświaty-w-sprawie-w-sprawie-zmiany-Zarządzenia-Nr-7-2020.pdf

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support