Wewnątrzszkolny System Oceniania

banner2

Rozdział 5

Wewnątrzszkolny System Oceniania

§ 14

1. Wewnątrzszkolny system oceniania powstał w wyniku pracy warsztatowej rady pedagogicznej po konsultacji z uczniami i został zaopiniowany przez uczniów i rodziców.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tą podstawę.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie i jego zachowaniu,

2) udzielenie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, postępów w nauce i zachowaniu,

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,

6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 15

1. Przepisy wykonawcze w sprawie zasad oceniania, promowania i klasyfikowania.

1) Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel:

informuje rodziców i uczniów o wymaganiach i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów przez podanie notatki do zeszytu przedmiotowego,

informuje o warunkach i trybie poprawiania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania i o skutkach uzyskania nagannej rocznej oceny z zachowania.

3) O zasadach oceniania zachowania uczniowie są informowani na lekcjach wychowawczych na początku roku szkolnego (do 30 września).

4) Notatkę ze spotkania z rodzicami należy umieścić w dzienniku lekcyjnym danej klasy.

5) Poprawione i ocenione prace pisemne oraz inną dokumentację dotycząca oceniania, uczeń i rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela. Uzasadnienie oceny odbywa się na życzenie ucznia lub rodziców ustnie.

6) Klasyfikowanie śródroczne odbywa się raz w ciągu roku szkolnego, najpóźniej do końca stycznia.

7) O przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach rocznych należy poinformować rodziców i uczniów na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną przez wpisanie proponowanej oceny do zeszytu przedmiotowego.

8) W ocenianiu bieżącym i śródrocznym stosuje się roczną skalę ocen klasyfikacyjnych i zachowania.

9) Ustala się następujące terminy wystawienia ocen:

– śródrocznej: do dnia poprzedzającego śródroczną konferencję klasyfikacyjną Rady Pedagogicznej,

– rocznej: najpóźniej tydzień przed roczną konferencję klasyfikacyjną Rady Pedagogicznej.

2. Egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne i tryb odwoławczy.

1) Procedurę egzaminu poprawkowego stanowiącego jedyną formę zmiany rocznej oceny niedostatecznej, określa ww. rozporządzenie MEN

a) począwszy od klasy pierwszej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub z dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy,

b) uczeń może zdawać egzamin poprawkowy także po klasie programowo najwyższej,

c) ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z danego zajęcia edukacyjnego może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego,

d) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych,

e) w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych lub innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych,

f) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich,

g) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji,

h) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły,

i) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia,

j) uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września,

k) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

2) Jeżeli egzamin poprawkowy lub klasyfikacyjny wymaga wykonania ćwiczeń rysunkowych, projektowych i obliczeniowych, uczeń jest zobowiązany przedłożyć je egzaminatorowi na tydzień przed egzaminem.

3) Pytania (ćwiczenia) do egzaminów przygotowuje egzaminator.

4) Egzaminy przeprowadza się na pisemną prośbę rodziców, uczniów i opiekunów, którą należy złożyć najpóźniej do konferencji klasyfikacyjnej.

5) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

6) Egzamin klasyfikacyjny ucznia nie klasyfikowanego (ponad 50% nieobecności w półroczu) odbywa się w terminie wyznaczonym przez dyrektora w porozumieniu z członkami komisji, uczniami i rodzicami, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

7) W skład komisji wchodzi nauczyciel uczący jako egzaminator i drugi nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, jako członek komisji.

8) Do egzaminu klasyfikacyjnego mają zastosowanie pkt 1 c, h, i.

9) Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

10) W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) dziecka.

11) Uczeń ma obowiązek w określonym terminie oddać wszystkie wymagane ćwiczenia z przedmiotów zawodowych, co jest warunkiem otrzymania pozytywnej oceny śródrocznej i rocznej z danego przedmiotu.

12) Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia, o których mowa zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych.

13) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

14) W skład komisji, wchodzą:

a) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęcia edukacyjnego:

dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

b) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

wychowawca klasy,

wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

pedagog,

psycholog,

przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

przedstawiciel rady rodziców.

15) Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

16) Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść odwołanie do Dyrektora szkoły, jeżeli zostały naruszone procedury egzaminu klasyfikacyjnego.

17) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęcia edukacyjnego oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej przez odpowiednio nauczyciela lub wychowawcę. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

18) Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

19) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

3. Ocena klasyfikacyjna

1) Ustala się następujące kryteria oceniania:

a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

zdobył wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

uczestniczy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych pozaszkolnych i jest laureatem szkolnych,

c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym,

poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,

d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym,

rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,

e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który :

ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności,

f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

nie jest w stanie rozwiązać zadania o minimalnym stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela.

2) Przy stopniach cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+" i „-" jako ocen niepełnych od „+1" do „-6" oraz innych znaków pod warunkiem umieszczenia legendy w widocznym miejscu w dzienniku lekcyjnym.

3) Uczeń, który otrzymał na półrocze ocenę niedostateczną, ma obowiązek zaliczyć braki w formie i terminie wyznaczonym przez nauczyciela, w prze¬ciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną na koniec roku.

4) Minimalna liczba ocen, umożliwiająca klasyfikację okresową przy 1 godzinie zajęć tygodniowo, nie może być mniejsza niż dwie i powinna wzrastać proporcjonalnie do ilości zajęć dydaktycznych. Połowa w/w ocen powinna być wystawiona za prace pisemne (ćwiczenia).

5) Wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem może stworzyć grupy samokształceniowe wewnątrz - lub międzyklasowe.

6) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4. Obniżenie wymagań i zwolnienia

1) Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

2) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki, – jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi – należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

4) W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej.

5) Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

6) Zaświadczenia będące podstawą zwolnienia całorocznego należy przedstawić do końca września bieżącego roku szkolnego.

7) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony".

8) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia.

5. Ocena zachowania.

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c) dbałość o honor i tradycje szkoły,

d) dbałość o piękno mowy ojczystej,

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g) okazywanie szacunku innym osobom.

1) Ustala się następujące kryteria ocen zachowania:

a) ocena wzorowa - sprawowanie wzorowe

uczeń przykładnie spełnia wymagania zawarte w treści oceny i może być wzorem do naśladowania przez innych uczniów,

pomaga uczniom słabszym w nauce,

chętnie podejmuje inicjatywy na rzecz szkoły i środowiska,

cechuje się wysoką kulturą osobistą,

przestrzega zasad współżycia społecznego i norm etycznych,

reprezentuje szkołę na zewnątrz,

ma osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,

bardzo systematycznie uczęszcza na zajęcia a liczba godzin nieuspra-wiedliwionych wynosi od 0 – 3 w półroczu,

b) ocena bardzo dobra – sprawowanie bardzo dobre

uczeń spełnia wymagania zawarte w treści oceny bez zarzutu,

czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, osiąga pozytywne wy¬niki w nauce,

systematycznie uczęszcza na zajęcia a liczba godzin nie usprawiedli¬wionych nie przekracza 4 – 8 w półroczu,

chętnie realizuje powierzone mu zadania, uczestniczy w pracach ze¬społów pozalekcyjnych i pomaga innym,

bierze udział w pracach samorządu uczniowskiego lub innych organi¬zacji szkolnych,

jest aktywny społecznie (wykonuje pomoce dydaktyczne, gazetki, dba o estetykę pomieszczeń szkolnych),

jest godnym reprezentantem swojej klasy w szkole,

wyróżnia się kulturą osobistą w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych osób,

przestrzega zasad współżycia społecznego i norm etycznych,

c) ocena dobra – sprawowanie dobre

uczeń spełnia wymagania zawarte w treści oceny bez za¬rzutu

realizuje postanowienia regulaminu szkolnego, zarządzenia dyrekcji szkoły oraz polecenia wychowawcy klasy,

systematycznie uczęszcza na zajęcia a liczba godzin nieusprawiedli¬wionych nie przekracza 9 – 13 w półroczu,

należycie spełnia obowiązki dyżurnego w klasie i na terenie szkoły,

bierze udział w pracach społecznych,

przestrzega podstawowych norm etycznych i zasad współżycia społecznego,

właściwie zachowuje się na terenie szkoły i poza szkołą,

przestrzega zaleceń higieny i przepisów bhp,

dba o mienie szkoły, pomoce szkolne i podręczniki,

d) ocena poprawna – sprawowanie poprawne

uczeń przeważnie spełnia wymagania zawarte w treści oceny bez zarzutu,

liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 14–18 w półroczu,

na ogół realizuje postanowienia regulaminu szkolnego, zarządzenia dyrekcji szkoły oraz polecenie wychowawcy klasy,

poprawnie zachowuje się na terenie szkoły i poza szkołą,

nie ulega nałogom,

przestrzega podstawowych norm etycznych i zasad współżycia społecznego,

przestrzega zaleceń higieny i przepisów bhp,

e) ocena nieodpowiednia – sprawowanie nieodpowiednie

uczeń uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny ale zasto¬sowane przez szkołę, dom i organizacje uczniowskie środki dają oczekiwane efekty,

uczeń nie respektuje obowiązujących norm zachowania się w szkole,

liczba godzin nieusprawiedliwionych wynosi 19–24 w semestrze,

niszczy mienie szkolne i społeczne,

jest podatny na zły wpływ otoczenia,

nie realizuje poleceń nauczycieli i wychowawców,

łamie przepisy bhp,

przejawia braki kultury słowa i bycia,

nie wykorzystuje swoich możliwości i uzdolnień w zdobywaniu wiedzy.

f) ocena naganna – zachowanie naganne

uczeń rażąco uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny a zastosowane przez szkołę, dom i organizacje uczniowskie środki nie odnoszą skutków,

uczeń nagminnie opuszcza zajęcia szkolne a liczba godzin nieuspra-wiedliwionych wynosi ponad 25 w półroczu,

uczeń ulega nałogom i wywiera negatywny wpływ na społeczność uczniowską,

uczeń narusza obowiązujący kodeks prawny wchodząc w konflikty z organami władzy cywilno-prawnej,

nie respektuje zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2) Ocenę zachowania ustala wychowawca po uwzględnieniu opinii nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów (np. samorządu klasy) i samooceny ucznia.

3) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

4) Warunki i tryb poprawienia oceny zachowania w II półroczu określa wychowawca klasy.

§ 16

1. Postanowienia dodatkowe.

1) Aby umożliwić uczniowi samodzielne planowanie rozwoju i motywować go do dalszej nauki, nauczyciel powinien stosować samoocenę ucznia w trakcie bieżącego oceniania.

2) Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

3) Na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej oraz na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony".

4) Ocenę klasyfikacyjną z praktyk zawodowych ustala:

a) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – opiekun (kierownik) praktyk w porozumieniu z osobami prowadzącymi praktyki zawodowe,

b) w pozostałych przypadkach – nauczyciel prowadzący ćwiczenia albo osoba wskazana przez dyrektora szkoły, w porozumieniu z osobami prowadzącymi ćwiczenia.

5) Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z powodu usprawiedliwionej nieobecności nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i wystawienie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej

6) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków w formie zaproponowanej przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

7) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz uczeń zmieniający szkołę w przypadku różnic programowych.

8) Dla ucznia niesklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności z zajęć praktycznych, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania.

9) Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem §15 ust. 5, pkt 3a, 3b.

10) Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych i dotychczasowych szkołach ponadpodstawowych otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną roczną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

11) Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 9, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę. Zamiar powtarzania potwierdza pisemnie do dnia 1 lipca bieżącego roku szkolnego (podanie).

12) Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej (semestru programowo najwyższego) uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem §15 ust. 5, pkt 3a, 3b.

13) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowego zajęcia edukacyjnego nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

14) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

15) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz religii/etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, a po ostatniej klasie ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

2. Ewaluacja systemu oceniania

1) Oceny systemu dokonuje się przez:

a) zbieranie opinii uczniów i ich rodziców oraz samorządu uczniowskiego i rady rodziców,

b) zbieranie uwag nauczycieli i pracowników szkoły,

c) zasięgnięcie opinii doradców metodycznych,

d) przeprowadzenie ankiet wśród rodziców, uczniów i nauczycieli.

2) Zmiany wprowadza rada pedagogiczna uwzględniając w/w opinie i badania.

Ułatwienia dostępu

Godło

Misja szkoły

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu wyposaża swoich uczniów w wiedzę i umiejętności oraz kształtuje postawy, które pomogą im znaleźć się w społeczeństwie, a także sprostać wyzwaniom, jakie niesie szybki rozwój cywilizacji.

BIP

Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało

Kontakt

Sekretariat szkoły

czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

tel./fax. 16 621 32 82
16 621 64 98
e-mail: sekretariat@tdgjar.edu.pl

Adres

ul. Świętego Ducha 1
37-500 Jarosław
woj. podkarpackie

Mapa Dojazdu

Strony godne uwagi

Powiat Jarosławski

Miasto Jarosław

Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu

PWSTE w Jarosławiu

Zobacz też...

Baner Baner Baner