Pedagog szkolny

Funkcję pedagoga
w naszej szkole pełni

Pani mgr Bernadetta Pajda


----------------------

Gabinet pedagoga czynny jest 
w dni nauki szkolenjej:

 poniedziałek  11.30 - 16.00

 wtorek 8.00 - 12.30

 środa 8.00 - 12.30

 czwartek 8.00 - 12.30

 piątek 11.30 - 16.00


WAŻNE INFORMACJEZMIANY DOTYCZĄCE OPINII Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Nowelizacja ww. rozporządzenia obejmuje m.in. zmianę dotychczasowej formuły wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Opinia może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu przez niego trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. Opinia ważna jest przez cały okres edukacji szkolnej. Stanowi podstawę do dostosowywania warunków przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.

Opinie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją ważność przez cały okres nauki szkolnej w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej i są podstawą do dostosowania warunków sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych.

Przepisy dopuszczają jednak w uzasadnionych przypadkach możliwość wydawania przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się uczniowi gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Może się bowiem zdarzyć, że niemożliwe było przeprowadzenie diagnozy w okresie nauki w szkole podstawowej (np. uczeń był poza granicami kraju) albo w szkole podstawowej nie zostały dostrzeżone te trudności. W takim przypadku opinia będzie mogła być wydana ale przepisy przewidują specjalny tryb wydawania opinii. Opinia taka będzie mogła być wydana:

  • na wniosek nauczyciela lub specjalisty, wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzącej zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), albo pełnoletniego ucznia;
  • na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek ten wraz z uzasadnieniem powinien być złożony do dyrektora szkoły. Następnie, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekaże ten wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, opiekującej się szkołą, i poinformuje o tym rodziców (prawnych opiekunów), albo pełnoletniego ucznia.

----------------------------------------
Do pobrania - wnioski do poradni


INNE MATERIAŁY DO POBRANIA


Ułatwienia dostępu

Godło

Misja szkoły

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu wyposaża swoich uczniów w wiedzę i umiejętności oraz kształtuje postawy, które pomogą im znaleźć się w społeczeństwie, a także sprostać wyzwaniom, jakie niesie szybki rozwój cywilizacji.

BIP

Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało

Kontakt

Sekretariat szkoły

czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

tel./fax. 16 621 32 82
16 621 64 98
e-mail: sekretariat@tdgjar.edu.pl

Adres

ul. Świętego Ducha 1
37-500 Jarosław
woj. podkarpackie

Mapa Dojazdu

Strony godne uwagi

Powiat Jarosławski

Miasto Jarosław

Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu

PWSTE w Jarosławiu

Zobacz też...

Baner Baner Baner