Pedagog

Funkcję pedagoga w naszej szkole pełni Pani mgr Bernadetta Pajda

Gabinet pedagoga czynny jest w dni nauki szkolnej: 

poniedziałek, środa, piątek  8.00 – 13.00

wtorek, czwartek 11.00 – 16.00

 

WAŻNE INFORMACJE


ZMIANY DOTYCZĄCE OPINII Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Nowelizacja ww. rozporządzenia obejmuje m.in. zmianę dotychczasowej formuły wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Opinia może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu przez niego trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. Opinia ważna jest przez cały okres edukacji szkolnej. Stanowi podstawę do dostosowywania warunków przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.

Opinie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją ważność przez cały okres nauki szkolnej w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej i są podstawą do dostosowania warunków sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych.

Przepisy dopuszczają jednak w uzasadnionych przypadkach możliwość wydawania przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się uczniowi gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Może się bowiem zdarzyć, że niemożliwe było przeprowadzenie diagnozy w okresie nauki w szkole podstawowej (np. uczeń był poza granicami kraju) albo w szkole podstawowej nie zostały dostrzeżone te trudności. W takim przypadku opinia będzie mogła być wydana ale przepisy przewidują specjalny tryb wydawania opinii. Opinia taka będzie mogła być wydana:

  • na wniosek nauczyciela lub specjalisty, wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzącej zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), albo pełnoletniego ucznia;
  • na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek ten wraz z uzasadnieniem powinien być złożony do dyrektora szkoły. Następnie, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekaże ten wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, opiekującej się szkołą, i poinformuje o tym rodziców (prawnych opiekunów), albo pełnoletniego ucznia.


Materiały do pobrania