Konkurs MATWIT MATEMATYCZNY

.

ORGANIZACJA I REGULAMIN KONKURSU

 1. NAZWA KONKURSU:

II Konkurs Matematyczny „MATWIT MATEMATYCZNY”

 1. ORGANIZATORZY:

 • Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu we współpracy z dyrekcjami szkół, których uczniowie biorą udział w konkursie.

 • Koordynatorami konkursu są nauczyciele matematyki i informatyki: Irena Kud – Cużytek – przewodniczący, Daria Janusz, Jarosław Nowak, Marek Biały.

 1. CELE KONKURSU:

 • popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół gimnazjalnych,

 • mobilizowanie i motywowanie uzdolnionej młodzieży do rozwiązywania matematycznych problemów, a nauczycieli do twórczej pracy z uczniami o matematycznych zainteresowaniach,

 • przygotowanie młodych talentów do udziału w olimpiadach matematycznych,

 • kształtowanie u uczniów nawyków do rozwiązywania zadań matematycznych,

 • wprowadzenie uczestników konkursów w atmosferę matematycznej rywalizacji,

 • egzaminów i sprawdzianów matematycznej wiedzy,

 • diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania matematycznych talentów.

 1. UCZESTNICY:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i klas 7 i 8 szkół podstawowych (powiatu jarosławskiego i gminy Jarosław)

 1. ETAPY i PRZEBIEG KONKURSU:

Konkurs przebiega w dwóch etapach.

I ETAP (komputerowy)

 • Konkurs internetowy odbędzie się 22 marca 2019 roku o godz 10.00.

 • Uczestnik I etapu konkursu rozwiązuje test zawierający 30 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru.

 • Na rozwiązanie testu konkursowego przeznacza się 45 minut.

 • Podczas pracy z arkuszem konkursowym uczeń nie może korzystać z kalkulatora ani z innych pomocy.

 • Plik z rozwiązanymi zadaniami należy wysłać po zakończeniu konkursu do 10:50 na adres matematyka@tdgjar.edu.pl

 • Wyniki I etapu będzie można sprawdzić na stronie szkoły www.tdgjar.edu.pl.

II ETAP

 • 30 najlepszych osób uzyska prawo do uczestnictwa w etapie finałowym który odbędzie się w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu, ulica Św. Ducha 1 37-500 Jarosław.

 • Konkurs odbędzie się 5 kwietnia 2019 roku o godz.10.00.

 • Uczestnik II etapu konkursu rozwiązuje 5 zadań otwartych.

 • Podczas pracy z arkuszem konkursowym uczeń nie może korzystać z kalkulatora ani innych pomocy.

 • Na rozwiązanie zadań otwartych przeznacza się 90 minut, nie włączając czasu na sprawy organizacyjne.

 • Czas przeznaczony na sprawy organizacyjne nie jest wliczany do czasu pracy z testem konkursowym.

 • Po sprawdzeniu prac konkursowych przez Komisję Szkolną, dyrektor szkoły informuje uczestników o uzyskanych wynikach (tego samego dnia).

 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w Regulaminie Konkursu.

 1. Zakres wiedzy i umiejętności.

Treści występujące w podstawie programowej oraz:

 • podzielność w zbiorze liczb naturalnych i całkowitych,

 • działania w zbiorze licz R, własności liczb pierwszych i złożonych,

 • wartość bezwzględna i jej własności,

 • równania, nierówności, układy równań z jedną lub dwiema niewiadomymi (dające się sprowadzić do pierwszego stopnia),

 • własności figur, podstawowe twierdzenia planimetrii,

 • własności funkcji jednej zmiennej, równania i nierówności w zbiorze liczb całkowitych,

 • równania stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi o rozwiązaniach całkowitych,

 • wzory skróconego mnożenia.

 1. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW

Szkoła zgłasza kandydatów drogą mailową sekretariat@tdgjar.edu.pl lub pocztową do dnia 15 marca 2019 roku. Karta zgłoszenia uczestnictwa w załączniku.

 1. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEJ KOMISJI KONKURSU:

 • opracowanie regulaminu konkursu,

 • udzielanie uczniom oraz nauczycielom informacji o organizacji, terminach i zasadach udziału w konkursie

 • powołanie zespołu oceniającego,

 • przygotowanie zadań i szkiców rozwiązań,

 • opracowanie kryterium oceny rozwiązań zadań,

 • zorganizowanie I, II etapu konkursu,

 • powołanie zespołu oceniającego zadania,

 • wyłonienie laureatów i wyróżnionych w konkursie,

 • prowadzenie dokumentacji.

 1. UWAGI KOŃCOWE

 • Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia wyrażają zgodę/oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów realizacji konkursu, opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz zdjęć z przeprowadzonego konkursu na stronie internetowej organizatora oraz klauzulę RODO. (załącznik nr.2)

 • Oświadczenie oraz klauzurę RODO wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie należy wysłać na adres organizatora.

 • Nauczyciele mogą przesłać na adres e-mail organizatora zdjęcia z przeprowadzonego konkursu i tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji konkursu oraz na publikację swojego imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły na w/w stronie internetowej.

 • Dodatkowe informacje dotyczące konkursu będą na bieżąco umieszczane na stronie www.tdgjar.edu.pl w zakładce KONKURS MATEMATYCZNY.

 • Pytania oraz uwagi należy kierować na adres: matematyka@tdgjar.edu.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA DO I EDYCJI KONKURSU MATEMATYCZNEGO

MATWIT MATEMATYCZNY”

Nauczycielu! Kartę zgłoszenia uzupełnij drukowanymi literami, jeżeli będziesz ją wypełniał ręcznie.

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Imię i nazwiska nauczyciela prowadzącego oddział

E-mail nauczyciela prowadzącego oddział

         
         
         
         
         
         
         

Nazwa szkoły

 

Adres szkoły

 

E-mail szkoły

 

Telefon szkoły

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

II EDYCJI KONKURSU MATEMATYCZNEGO „MATWIT MATEMATYCZNY”

Wypełnia opiekun dziecka – niepełnoletniego uczestnika konkursu.

OŚWIADCZENIE

Ja, ………………………………………………………………………………………………,

(imię i nazwisko opiekuna)

Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym………………………………………………,

(imię i nazwisko dziecka)

Zapoznałem/am się z treścią oraz akceptuję Regulamin II Edycji Konkurs Matematycznego „MATWIT MATEMATYCZNY” organizowanego przez Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych im. A. Witkowskiego w Jarosławiu (dalej „ZSDGiL”), wyrażam zgodę na wzięcie udziału w w/w konkursie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

(Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str.1.), dalej „RODO”) w celach związanych z ww. konkursem.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka …………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii
i dokumentacji filmowej) przez ZSDGiL w Jarosławiu na potrzeby konkursu matematycznego.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb konkursu wizerunek mojego dziecka……………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania
i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
w Internecie (w tym na stronie ZSDGiL oraz portalach społecznościowych Facebook, itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

Wizerunek mojego dziecka ………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

nie może być użyty w formie lub publikacji dla niego obraźliwej lub naruszać w inny sposób jego dobra osobiste.

………………………………………………………………………………….

(Data i czytelny podpis Opiekuna)

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str.1.), dalej „RODO”, informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Drogowo Geodezyjnych
i Licealnych im. A. Witkowskiego w Jarosławiu, ul. Św. Ducha 1.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów organizacji przeprowadzenia konkursu oraz poprzez opublikowanie informacji o konkursie w mediach, Internecie, na portalach społecznościowych, materiałach promocyjnych i informacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 oraz na podstawie właściwych przepisów prawa.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz umów przetwarzania danych zawartych przez Administratora.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r, Nr 14 poz.67).

6. Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

7.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, a gdy przetwarzanie danych oparte jest wyłączenia na Pani/Pana zgodzie do jej cofnięcia w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.W odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

10.Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

……………………………………………………………

(Data i czytelny podpis Opiekuna)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support