Konkurs MATWIT MATEMATYCZNY

Lista osób zakwalifikowanych do finału konkursu „MATWIT MATEMATYCZNY”

ORGANIZACJA I REGULAMIN KONKURSU

 1. NAZWA KONKURSU:

I Konkurs Matematyczny „MATWIT MATEMATYCZNY”

 ORGANIZATORZY:

 • Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu  we współpracy z dyrekcjami szkół, których uczniowie biorą udział w konkursie.
 • Koordynatorami konkursu są nauczyciele matematyki i informatyki: Irena Kud – Cużytek – przewodniczący, Magdalena Szramik, Daria Janusz, Jarosław Nowak, Ewelina Buksa, Ewa- Kalinowska Bąk, Marek Biały.                           
 • CELE KONKURSU:
 • popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół gimnazjalnych,
 • mobilizowanie i motywowanie uzdolnionej młodzieży do rozwiązywania matematycznych problemów, a nauczycieli do twórczej pracy z uczniami o matematycznych zainteresowaniach,
 • przygotowanie młodych talentów do udziału w olimpiadach matematycznych,
 • kształtowanie u uczniów nawyków do rozwiązywania zadań matematycznych,
 • wprowadzenie uczestników konkursów w atmosferę matematycznej rywalizacji, egzaminów i sprawdzianów matematycznej wiedzy,
 • diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania matematycznych talentów.
 1. UCZESTNICY:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół  gimnazjalnych i klas 7 szkół podstawowych (powiatu jarosławskiego i gminy Jarosław)

 1. ETAPY i PRZEBIEG KONKURSU:

Konkurs przebiega w dwóch etapach.

I ETAP  (komputerowy)

 • Konkurs internetowy odbędzie się 2 marca 2018 roku o godz 10.00.
 • Uczestnik I etapu konkursu rozwiązuje test zawierający 30 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru.
 • Na rozwiązanie testu konkursowego przeznacza się 45 minut.
 • Podczas pracy z arkuszem konkursowym uczeń nie może korzystać z kalkulatora ani z innych pomocy.
 • Plik z rozwiązanymi zadaniami należy wysłać po zakończeniu konkursu do 10:50 na adres matematyka@tdgjar.edu.pl
 • Wyniki I etapu będzie można sprawdzić na stronie szkoły tdgjar.edu.pl.

             II ETAP

 • 50 najlepszych osób uzyska prawo do uczestnictwa w etapie finałowym który odbędzie się  w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu, ulica Św. Ducha 1 37-500 Jarosław. 
 • Konkurs odbędzie się 23 marca 2018 roku o godz.10.00.
 • Uczestnik II etapu konkursu rozwiązuje 5 zadań otwartych.
 • Podczas pracy z arkuszem konkursowym uczeń nie może korzystać z kalkulatora ani innych pomocy.
 • Na rozwiązanie zadań otwartych przeznacza się 90 minut, nie włączając czasu na sprawy organizacyjne.
 • Czas przeznaczony na sprawy organizacyjne nie jest wliczany do czasu pracy z testem konkursowym
 • Po sprawdzeniu prac konkursowych przez Komisję Szkolną, dyrektor szkoły informuje uczestników o uzyskanych wynikach (tego samego dnia).
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w Regulaminie Konkursu.
 1. Zakres wiedzy i umiejętności.

Treści występujące w podstawie programowej oraz:

 • podzielność w zbiorze liczb naturalnych i całkowitych,
 • działania w zbiorze licz R, własności liczb pierwszych i złożonych,
 • wartość bezwzględna i jej własności,
 • równania, nierówności, układy równań z jedną lub dwiema niewiadomymi (dające się sprowadzić do pierwszego stopnia),
 • własności figur, podstawowe twierdzenia planimetrii,
 • własności funkcji jednej zmiennej, równania i nierówności w zbiorze liczb całkowitych,
 • równania stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi o rozwiązaniach całkowitych,
 • wzory skróconego mnożenia.

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW

 Szkoła zgłasza kandydatów drogą mailową sekretariat@tdgjar.edu.pl lub pocztową do dnia 23 lutego 2018 roku. Karta zgłoszenia uczestnictwa w załączniku.

ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEJ KOMISJI KONKURSU:

 • opracowanie regulaminu konkursu,
 • udzielanie uczniom oraz nauczycielom informacji o organizacji, terminach i zasadach udziału w konkursie
 • powołanie zespołu oceniającego,
 • przygotowanie zadań i szkiców rozwiązań,
 • opracowanie kryterium oceny rozwiązań zadań,
 • zorganizowanie I, II etapu konkursu,
 • powołanie zespołu oceniającego zadania,
 • wyłonienie laureatów i wyróżnionych w konkursie,
 • prowadzenie dokumentacji.
 1. UWAGI KOŃCOWE

 Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów realizacji konkursu, opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz zdjęć z przeprowadzonego konkursu na stronie internetowej organizatora: www.tdgjar.edu.pl (załącznik nr.2)

 • Zgody należy wysłać na adres organizatora.
 • Nauczyciele mogą przesłać na adres e-mail organizatora zdjęcia z przeprowadzonego konkursu i tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji konkursu oraz na publikację swojego imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły na w/w stronie internetowej.
 • Dodatkowe informacje dotyczące konkursu będą na bieżąco umieszczane na stronie  www.tdgjar.edu.pl w zakładce KONKURS MATEMATYCZNY.

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA DO I EDYCJI KONKURSU MATEMATYCZNEGO

„MATWIT  MATEMATYCZNY”

 Nauczycielu! Kartę zgłoszenia uzupełnij drukowanymi literami, jeżeli będziesz ją wypełniał ręcznie.

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Imię i nazwiska nauczyciela prowadzącego oddział E-mail nauczyciela prowadzącego oddział
         
         
         
         
         

 

Nazwa szkoły

 

 
Adres szkoły

 

 
E-mail szkoły

 

 
Telefon szkoły

 

 

Załącznik nr 2

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka…………………………………………………………….   ucznia klasy …………    dla celów realizacji I edycji konkursu Matematycznego „MATWIT MATEMATYCZNY”, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz 883 z późniejszymi zmianami) na potrzeby  Konkursu oraz na opublikowanie jego  imienia i nazwiska oraz zdjęć z przeprowadzonego konkursu na stronie internetowej organizatora: www.tdgjar.edu.pl

 

……………….

(miejscowość, data)                                                                 …………………………………………………………………………

                                                                            (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support