Konkurs Geograficzny dla uczniów Szkół Gimnazjalnych

REGULAMIN KONKURSU

I. CELE

 • Rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania geografią.
 • Promowanie uczniów prezentujących wysoki poziom wiedzy i umiejętności geograficznych.
 • Uczniowie będą mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę z geografii przed egzaminem gimnazjalnym.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu jarosławskiego i gminy Jarosław.
 • W konkursie może wziąć udział do 5 uczniów z danej szkoły (jeżeli wyrażą Państwo chęć zgłoszenia większej ilości prosimy o kontakt).
 • Konkurs ma charakter indywidualny.

III. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

 • Komisje konkursowe będą oceniać wiedzę i umiejętności obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej z geografii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów. Zadania zestawów konkursowych mogą też, w myśl zasady kumulatywności przyjętej w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  poszczególnych typach szkół z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku, z późn. zm., odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych (I, II etap edukacyjny).

 IV. ZALECANA LITERATURA

 • Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z zakresu geografii na poziomie dotychczasowego gimnazjum.
 • Atlas Geograficzny Świat, Polska, PPWK – Nowa Era.
 • Flis J., Szkolny słownik geograficzny, WSiP, Warszawa 1999.

V. PRZEBIEG KONKURSU

 • Uczestnik konkursu geograficznego rozwiązuje test zawierający zadania otwarte i zamknięte.
 • Podczas pracy z arkuszem konkursowym uczeń może korzystać z prostego kalkulatora.
 • Czas przeznaczony na sprawy organizacyjne nie jest wliczany do czasu pracy z testem konkursowym.
 • Na rozwiązanie testu konkursowego przeznacza się 45 minut, nie włączając czasu na sprawy organizacyjne.
 • W przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów przez zawodników pod uwagę zostanie wzięty czas zakończenia pisania testu.
 • Po sprawdzeniu prac konkursowych przez Komisję Szkolną, dyrektor szkoły informuje uczestników o uzyskanych wynikach (tego samego dnia).
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w Regulaminie Konkursu.

VI. TERMIN I MIEJCE KONKURSU

 • Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu,

ulica Św. Ducha 1 37-500 Jarosław.

 • Konkurs odbędzie się 16 marca 2018 roku.
 • Oceny prac dokona jury w składzie nauczycieli geografii w ZSDGiL.

VII. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW

 • Szkoła zgłasza kandydatów telefonicznie 16 621 32 82 lub drogą mailową – sekretariat@tdgjar.edu.pl do 12 lutego 2017

VIII. ORGANIZATORZY

 • Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu.
 • Koordynatorami konkursu są nauczyciele geografii: Anna Janusz, Mieczysław Rodzinka, Beata Marciniec.