RSS
A A A
SmodBIP

Status prawny

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego jest samodzielną jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, prowadzoną w formie jednostki samorządu terytorialnego.

Zespół działa na postawie:
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

- uchwały nr IV/6/98 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie
Uchwalenia Statutu Powiatu Jarosławskiego,

- uchwały nr XVI/170/04 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 4 czerwca 2004 r. r. w sprawie zmiany
Statutu Powiatu Jarosławskiego ( w tym: zmiany nazwy Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych, Ogólnokształcących i Inżynierii Środowiska w Jarosławiu , ul. Św. Ducha 1 na Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu , ul. Św. Ducha 1).

- Statutu Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu ( tekst jednolity) zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr 7/10/11 z dnia 30.08.2011 r.


W skład Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu wchodzą:
1. II Liceum Ogólnokształcące
2. Technikum Nr 6 :
- Technikum Drogowe
- Technikum Geodezyjne


Organy Szkoły:

1. Dyrektor Zespołu
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców
4. Samorząd Uczniowski

Pracę: Rady Pedagogicznej , Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego określają odrębne regulaminy ich działania.

Szczegółowe informacje na stronie głównej szkołyOpublikował: Andrzej Imiełowski
Publikacja dnia: 08.03.2013
Podpisał: Andrzej Imiełowski
Dokument z dnia: 21.06.2012
Dokument oglądany razy: 1 833